Jegyzőkönyv

 

Felvéve: az UNILEVER Tömegsport Egyesület (1151 Bp. Horváth M. u. 2.) 2003.10.02.-án 14:00 órakor megtartott közgyűlésén.

A közgyűlés helyszíne: az Unilever Magyarország KFT Rákospalotai Élelmiszeripari Gyára, 1151 Bp. Horváth M.u.2.

A közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján az elnök megállapítja, hogy a 14:00 órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, így 15:00 órakor megnyitja a közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés egyhangúan megválasztja Jacsóné Varga Máriát jegyzőkönyvvezetőnek.

A közgyűlés egyhangúan megválasztja Izápi Istvánt a jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

1.     Számvizsgáló bizottsági tag módosítása.

2.     Új tagok felvétele.

3.     Az egyesület jövőbeli feladatai.

4.     Programtervezet.

Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban. Egyéb módosítás, kiegészítés nem hangzik el.

A levezető elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1. sz. Napirendi pont:

Az elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy mivel Szabó Ferenc, a számvizsgáló bizottság egyik tagja kilépett cégünktől, helyette új tagot kell választanunk. A javaslat a következő: Csernyánszky Erika Rákospalotai munkavédelmi vezető.

A közgyűlés a javasolt személyt egyhangúlag megszavazta.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

1/2003. sz. határozat

Új számvizsgáló bizottsági tag Szabó Ferenc helyett: Csernyánszky Erika lakcím: 1046 Bp. Ugró Gyula u.9. szig.szám: AH-155-233

2. sz. Napirendi pont:

A elnök javaslatot tesz, hogy 2004.évre a tagdíjak ne emelkedjenek. Tagdíj összege: belső dolgozók: 500,-Ft. pártoló tagok: 1000,-Ft.

A közgyűlés a javaslat megvitatása után egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

2/2003. sz. határozat

Az egyesület tagdíja 2004. évre belső dolgozók: 500,- Ft, azaz ötszáz forint.
Az egyesület tagdíja 2004. évre pártoló tagok: 1000,- Ft, azaz ezer forint.

3. sz. Napirendi pont:

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy miután a központi és a röszkei gyár is belépett tavaly az egyesületbe, együttesen kell működnünk továbbra is. A javasolt kibővített programok koordinálására, szervezésére a sportcsoportok magukra vállalják a felmerült intézkedéseket az általuk megbízott személyek útján. A sportcsoportok által szervezett rendezvényekre, /a más sportcsoportokból jelentkezők által felmerül költségeket/ az illetők sportcsoportjai fizetik.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

3/2003. sz. határozat

A jövőben is a két pesti és a vidéki egység együttműködve folytatják az egyesület munkáját.

4. sz. Napirendi pont:

Az elnök ismerteti a 2004. évi programtervezetet.
Felkéri a tagokat, hogy  segítsenek új ötleteikkel, hogy színvonalas, gazdag programokon vehessenek részt az egyesület tagjai.
Külön sportcsoportok saját programtervet készítenek.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

4/2003. sz. határozat

A jövőben is ötleteikkel segíti egymást a két pesti és a röszkei egység a programkészítésben. Egymás programjain továbbra is részt vehetnek a sportcsoportok tagjai.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a közgyűlést.

Budapest, 2003. október 02.

Mecsnóber Attila

elnök

……………………………………………….

rejtett

 

 

Jacsóné Varga Mária

jegyzőkönyv vezető

……………………………………………….

rejtett

 

 

Izápi István

jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

rejtett

 

 

 

E-mail :  klikk-klikk !!