Jegyzőkönyv

 

Felvéve: az UNILEVER Tömegsportegyesület ( 1151 Bp. Horváth M.u.2.) 2005.március.02-án 14 órakor megtartott közgyűlésén.

A közgyűlés helyszíne: az Unilever Magyarország KFT Rákospalotai Élelmiszeripari Gyára, 1151 Bp. Horváth M.u.2.

A közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján az elnök megállapítja, hogy a 14:00 órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, így 15:00 órakor megnyitja a közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Erdélyi Kálmánnét jegyzőkönyv vezetőnek.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Sára Andrást a jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

 1. Elnökség bővítése.
 2. Új tagok felvétele.
 3. Az egyesület jövőbeli feladatai.
 4. Programtervezet.
 5. Az UTSE pénzügyi támogatási körének kibővítése (szponzorálási lehetőségek).

 

  Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.
  Izápi István javaslatot tesz, hogy egészítsük ki a napirendi pontokat az Alapszabály módosítással és a tagok felvételénél a 2005-as tagdíj megállapításával.
  A tagok egyhangúlag elfogadják a napirendi pontok kiegészítését,vagyis 6.sz.pontba felkerül az alapszabály módosítása.

  l.sz. Napirendi pont:

  Az elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Pénztárnoki és a Számvizsgáló bizottsági tag változásnak kell megtörténnie a tagság módosulása miatt.
  A javaslat a következő: Rákospalotáról 2 fő :
  Pénztárnoki - Erdélyi Kálmánné (Jacsó Mária helyett)
  Számvizsgáló bizottsági tag - Csernyánszki Erika (Szabó Ferenc helyett)

  A közgyűlés a javasolt személyeket egyhangúlag megszavazta.

  A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

  1/2005. határozat

  Az elnök : / változatlanul / Mecsnóber Attila
  Elnökségi tagok : / változatlanul / Izápi István
  / változatlanul / Sára András
  / változatlanul / Molnár Mónika
  / változatlanul / Mácz Tibor
  / változatlanul / Ördögné Papdi Zsuzsa
  / változatlanul / Rózsa Gábor
  Pénztárnoki - Erdélyi Kálmánné
  Számvizsgáló bizottsági tag - Csernyánszki Erika

  2.sz.Napirendi pont:

  A elnök javaslatot tesz a 2005. évi tagdíj összegére.
  Tagdíj összege: belső dolgozók: 600,-Ft.
  pártoló tagok: 1200,-Ft.

  A közgyűlés az összeg megvitatása után egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

  2/2005.határozat

  A tagdíj emelést elutasította így a tagdíj változatlanul maradt a 2003 –as díj szerint:
  Az egyesület tagdíja 2005. évre belső dolgozók: 500,- Ft, azaz ötszáz forint.
  Az egyesület tagdíja 2005. évre pártoló tagok: 1000,- Ft, azaz ezer forint.

  3.sz.Napirendi pont:

  Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a javasolt kibővített programok koordinálására, szervezésére a sportcsoportok amit magukra vállaltak, a felmerült intézkedéseket az általuk megbízott személyek útján ezután intenzívebben végzik.
  Az egyesület tagságának növelése miatt népszerűsítik sportszervezetünket , jobban megismertetik programjainkat rendezvényeinket , helyi UNIBEST újságunkban beszámolókat készítenek, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerülnek rendezvényeink ( Internet – honlapon, Kerületi hírlapok).

  Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

  3/2005.határozat

  A jövőben a három egység együttműködve intenzívebben folytatják az egyesület munkáját.

  4.sz.Napirendi pont:

  Az elnök ismerteti a 2005 éves programot.
  Felkéri az új csatlakozó tagokat, hogy a jövőben segítsenek új ötleteikkel, hogy színvonalas, gazdag programokon vehessenek részt az egyesület tagjai.
  Külön sportcsoportok saját programtervet készítenek, majd az egyeztetik programjukat, /ami az Intraneten és az Interneten meghirdetésre kerülnek/ és a meghirdetett programokon az egyesület sporttagok részt vehetnek.

  Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

  4/2005.sz.határozat

  A jövőben ötleteikkel segíti egymást a két pesti és a röszkei egység a programkészítésben.

  Egymás programjain részt vehetnek a sportcsoportok tagjai.

  5.Napirendi pont:

  Az Elnök ismerteti a tagokkal az Egyesület jelenlegi pénzügyét azonkívül, hogy ezentúl az egyesület pénztárnoki feladatit Erdélyi Kálmánné végzi el , így az új tagok is nála jelentkeznek tagdíj befizetésre könyvelési munkákkal kapcsolatban felveszi a kapcsolatot Molnár Mónikával mivel a könyvelés ezután is a központban történne, az egységektől havonta beküldött bizonylatok alapján. A Sportkör támogatási rendszerét kibővítjük (estleges hirdetési rendszerrel akár az Egyesület honlapján akár a sport rendezvényeken való résztvevők mezén hirdető feliratok elhelyezésével ).

  Ezek után a közgyűlés ezt egyhangúlag elfogadta, majd meghozta határozatát:

  5/2005.sz.határozat

  Az új pénztárnok folytatja az egyesület pénzügyi munkáját a már bevezetett könyvelési rendszer alapján.

  6.sz.Napirendi pont:

  Izápi István ismerteti az alapszabály módosítás tervezetét. A közgyűlés az egyes tervezett módosítások megvitatása után egyhangúlag elfogadja a módosításokat:

  6/2005.sz.határozat

Megváltozna:

A sportegyesület számvizsgáló bizottságának tagja :

- Somfai Györgyné lakcím: ....................... sz.ig.sz.: .......................
- Csernánszki Erika lakcím: ....................... sz.ig.sz.: .......................
- Kunsági Ferencné lakcím: ....................... sz.ig.sz.: ......................

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a közgyűlést.

Budapest,2005-03-02

Mecsnóber Attila ..................................................... elnök

Erdélyi Kálmánné..................................................... jegyzőkönyv vezető

Sára András ..................................................... jegyzőkönyv hitelesítő