Jegyzőkönyv

 

Felvéve: az Unilever Tömegsportegyesület 2015.03.09.-én 17:30 órakor megtartott Közgyűlésén.

A Közgyűlés helyszíne: Czabán Általános Iskola (Cím: 1151 Budapest, Széchenyi tér 13.)

A Közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 301 szavazásra jogosult tagok közül 75 fő jelen van, és a 17:30 órára meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes.

Az levezető elnök ismerteti a megjelent tagsággal, a Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést ugyanazon a napon, 30 perc elteltével kell megismételni az eredetivel azonos napirendi pontokkal. Az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, így 18:00 órakor megnyitja a Közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Kovács Gergely és hitelesítőknek Dikácz Attila személyére. A Közgyűlés részéről más személyekre javaslat nem érkezett.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Kovács Gergelyt jegyzőkönyvvezetőnek.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Dikácz Attilát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a Közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

1.     Az Unilever Tömegsportegyesület alapszabályának módosításának megbeszélése a törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

2.     Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése.

3.     Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének változtatása.

4.     Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

5.     Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2015 - ös év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése.

A levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy az idővel való gazdálkodás érdekében a Közgyűlés határozzon arról, hogy napirendi pontonként a kérdések, és hozzászólások idejét 3 percben korlátozza. Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.

Az ügyrendi javaslathoz kérdést nem tettek fel, hozzászólás, vélemény nem érkezett.

A Közgyűlés egyhangúan döntött arról, hogy kérdésekre és hozzászólásokra fordítható időt napirendi pontonként legfeljebb 3 percben korlátozza. Az időfelhasználás figyelemmel kísérésére és a rendelkezésre álló összes idővel történő gazdálkodásra a levezető elnököt bízza meg.

A levezető elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület alapszabályának módosításának megbeszélése a törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

A sportegyesület Alapszabályának módosításának1 ismertetése és megtárgyalása. A törvényi feltételekkel - 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) és a 2014. március 15-től hatályos új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) - harmonizálni kell az Alapszabályunkat.

Az Egyesület elnöke javasolta, hogy az Egyesület Közhasznúsági kérelmet terjesszen be az eljáró bíróság felé. A kérelmet azon a törvényszéken kell előterjeszteni, amely a szervezetet nyilvántartásba vette. (http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-eljarasok-urlapjai-112012-ii29-kim-rendelet)

Közhasznú szervezetté minősíthető az a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet,

§  mely létesítő okirata megfelel a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek,

§  mely tisztségviselői nyilatkoztak az Ectv.-ben foglalt kizáró és összeférhetetlenségi körülmények tekintetében, illetve

§  mely az előző két lezárt üzleti év beszámolója, illetve közhasznúsági melléklete alapján igazolja, hogy megfelelő erőforrással és megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik.

A kérelemhez csatolandó iratok:

Kötelezően csatolandó iratok

A vezető tisztségviselő(k), illetve a felügyelő bizottsági tagok nyilatkozata, hogy nem esik/esnek a 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv.) meghatározott kizáró ok alá.
(A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu

Az előző két lezárt üzleti év beszámolója, közhasznúsági melléklete.

Szükség szerint kötelezően csatolandó iratok

A kérelmező nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazása.

A 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendlékezeseinek megfelelően módosított változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat.

A szervezet belső szabályzata

A fentiekkel kapcsolatban az Elnök alábbiakról tájékoztatja a tagságot:

1) Amennyiben a szervezet a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránt kérelmet terjeszt elő a bíróságon elsődlegesen módosítania kell a létesítő okiratát a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően, különös tekintettel az Ectv. 34. § és 37.§-aira figyelemmel.
(A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139791.262822 )

2) A 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján elkészített előző két lezárt üzleti év beszámolója, illetve a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján elkészített közhasznúsági jelentés alapján igazolni szükséges, hogy a szervezet megfelelő erőforrással és megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik.

Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

·         Ectv. 32.§ (4) a) pont: az átlagos éves bevétel meghaladja az egymillió forintot, vagy

·         Ectv. 32.§ (4) b) pont: a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy

·         Ectv. 32.§ (4) c) pont: a személyi jellegű ráfordítása (kiadás) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

·         Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

·         Ectv. 32.§ (5) a) pont: a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri - az Ectv. 54. § szerinti bevétel nélkül számított - összes bevétel kettő százalékát, vagy

·         Ectv. 32.§ (5) b) pont: a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy

·         Ectv. 32.§ (5) c) pont: a szervezet közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

3) Az egyesület vezető tisztségviselőinek, illetve a felügyelő bizottság tagjainak nyilatkozatot kell tenniük a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 38. § és 39.§-aiban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok tekintetében.

A levezető elnök a módosított Alapszabályt a tagsággal ismertette, és elmondta, hogy az Alapszabály módosítását jogi szakértővel egyeztetve lett, és ha a Közgyűlés elfogadja, a Fővárosi Bíróság felé benyújtásra kerül. Szavazással a jelenlévő tagság a javaslatokat elfogadta.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát:

75 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2015/KGY01/01 sz. határozat

Az Alapszabály módosítása szavazásra került, amit a Közgyűlés egyhangúan elfogadott, majd a Fővárosi Bíróság felé módosításra beadandó.

 

(1.) Az Alapszabály módosítása a jegyzőkönyv 1. számú mellékletként kerül csatolásra.

2. sz. Napirendi pont:

Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által a 2014. évben beadott működési támogatást elősegítő pályázatra és a sportszervezetek kedvezményes bérleti díj iránti támogatási kérelméhez 2015. évre megkaptunk az egyesület számára pozitív döntést.

Feladat a Nemzeti Együttműködési Alap pályázat 2015 benyújtása és a további lehetőségek folyamatos figyelése.

A jövőben a sportkörünkkel és hozzánk csatlakozó „kisebb” civil szervezetekkel együtt pályázható pályázatokat is figyelemmel kísérjük és a lehetőségeink szerint azokra is pályázunk.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 75 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2015/KGY01/02 sz. határozat

Kapcsolatok kibővítése kerületi civil szervezetekkel, pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges az Unilever Tömegsportegyesület tovább fejlődése érdekében. A pályázatok elbírálása után ismertetjük honlapunkon az eredményt és a tagságunk szintén kiértesítést kap.

3. sz. Napirendi pont:

Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének változtatása.

Az Elnök ismerteti a tagokkal az Unilever Tömegsportegyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét. A tavalyi pénzügyi elszámolás megtörtént: egyszerűsített beszámolót2 az OBH és a NAV felé el kell küldeni. A 2014-es évi pályázatok felé való elszámolások rendben megtörténtek.

Az Egyesület elnöke javasolta, hogy a tagdíj mértéke évi 2 400.- Ft-ban, azaz Kettőezer négyszáz forintban legyen meghatározva továbbra is, amely összeget minden év február (hó) 15. napjáig kell az Egyesület pénztárába/bankszámlájára befizetni. Vitára indítványozza, hogy az év közben csatlakozók – az adott töredék évre – a felvételt követően – a hátralévő hónapok figyelembevételével – részarányos díjat fizessenek 300.- Ft/hónap, azaz háromszáz forint/hónap összegben.

A költségek alakulása a befolyt pályázati bevételekből továbbra is támogatható, mint eddig is a felhasználása a több napos programoknál lehetséges,

Az Elnök kiemelte a költségtakarékos gazdálkodás szerepét az Unilever Tömegsportegyesület folyamatos működésének fenntartásában.

A levezető elnök nyílt szavazásra tette fel a töredék évre fizetés lehetőséget.

A beszámolóhoz a Közgyűlés részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a tagok nem kértek.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 75 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2015/KGY01/03 sz. határozat

Éves beszámoló megtörtént (2.), a Közgyűlés egyhangúan elfogadta. Az egyszerűsített beszámolót az OBH és a NAV felé a megfelelő nyomtatványokon el kell küldeni. Tagdíj a 2015 évben marad a 2400.- Ft/év, azaz kettőezer négyszáz forint, amely összeget minden év február (hó) 15. napjáig kell az Egyesület pénztárába/ bankszámlájára egy összegben befizetni. Részarányos díj fizetési lehetősége elvetve.

(2.) A pénzügyi beszámoló főbb mutatói a jegyzőkönyv 2. számú mellékletként kerül csatolásra

4. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

A felajánlásokat figyelemmel kísérjük és vezetjük, majdan beszámítjuk az egyesületi programok költségében. A 2014. évben 256 257.- Ft volt a felajánlásról beérkezett összeg. Az 1 % elszámolása a 2015. május 31 – ig a 13KOZ számú bizonylaton a NAV részére közlemény formájában elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 71 igen, Æ nem, 2 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2015/KGY01/04 sz. határozat

A jövőben is az 1% felajánlások lehetősége adott számunkra - az Unilever Tömegsportegyesület (19458614-1-42) számlájára, amit célirányosan a programjaink bekerülési költségeinek csökkentésére fordítunk.

5. sz. Napirendi pont:

Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2015 - ös év programjainak, és a programokra való jelentkezési lehetőségek ismertetése.

Az elnök ismerteti a teljes 2014 éves programok évértékelését. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2014 évben javasolt kibővített programok szervezésére, a sportcsoportok - amit magukra vállaltak - beváltották a hozzá fűzött reményeket. A dicséret újfent mindenkit megillet, főleg az aktív szerepvállaló önkénteseket.

Ami megvalósult: az egyesület programjai, rendezvényei, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek (Internet). Honlapunkon www.unileversport.hu a testvér szervezeteink is hirdethetik programjaikat segítségünkkel és a mi programjaink is hirdetésre kerülnek náluk. A MBT, a BSZSZ és MTSZ programok sűrűbb látogatása is pozitívumnak tekinthető. A meghívásos rendezvényeken az egyesület részvétele kibővült, fejlődésünk továbbra is folyamatos. A közös programok tervezését szervezését is kibővítetjük, majd bevesszük későbbi pályázatainkba is. A tagság felé történő kérés miszerint programjavaslatokat, versenyterveket tegyenek, sikeres volt a javasolt programok bekerültek az éves tervünkbe. Javallat érkezett, hogy az idősebb korosztály (nyugdíjas) egyesületi tagjaink felé is bővítsük a programjainkat.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 75 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2015/KGY01/05 sz. határozat

Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások továbbra is elsődlegesek. Kibővítésre kerülnek programjaink, mint nyugdíjas túrák, Növény és Állatkertek látogatása, múzeumi séták.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a Közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a Közgyűlést.

Budapest, 2015. március 09.

Mecsnóber Attila

elnök

……………………………………………….

sz.ig sz.

 

 

Kovács Gergely

jegyzőkönyv vezető

……………………………………………….

sz.ig sz.

 

 

Dikácz Attila

jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

sz.ig sz.

 

 

 

E-mail :  klikk-klikk !!