Jegyzőkönyv

 

Készült az Unilever Tömegsportgyesület 2015. június 09-én 17.30 órai kezdettel megtartott Közgyűléséről .

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 42 Egyesületi tag

Közgyűlés helye: Czabán Általános Iskola (Cím: 1151.Budapest, Széchenyi tér 13.)

Mecsnóber Attila elnök köszönti a Közgyűlésen megjelent egyesületi tagokat. Megállapítja, hogy az eredetileg összehívott közgyűlés nem volt határozatképes így a jelenleg megnyitott megismételt közgyűlés határozatképes, mert az a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes az alapszabály szerint.

Megállapítja, hogy a megismételt közgyűlésen 42 fő megjelent, akik szavazásra jogosultak.

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy elfogadják-e személyét a Közgyűlés levezetésére.

Felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Dikácz Attilát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Sidó Katalin és Bordás Sándor tagokat. A felkérést a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítést végzők elfogadják, a tagság nyílt szavazással a levezető, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadják. Mecsnóber Attila elnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

A javaslat alapján a Közgyűlés egyhangúlag 42 igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el:

1. Döntés a hatályos jogszabályok szerinti továbbműködésről. Előadó: elnök

2. Tisztségviselők nyilatkoztatása. Előadó: elnök

3. Az Egyesület Alapszabályának módosítása, egységes szerkezetű alapszabály elfogadása. Előadó: elnök

4. Egyebek.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Döntés a hatályos jogszabályok szerinti továbbműködésről.

 Mecsnóber Attila elnök ismerteti a Budapesti Törvényszék 14.Pk.62.890/1990/16. számú végzését, melyben előírta a bíróság, hogy az egyesületnek dönteni kell első sorban arról, hogy tovább kíván-e működni az új hatályos jogszabályok szerint. Nyilván ennek megfelelően kell az alapszabályt is módosítani, de elsőként az alapdöntést kell meghozni az egyesület közgyűlésének. Az elnök ismerteti az egyesületre vonatkozó újabb jogszabályok jegyzékét.

Ezt követően az elnök szavazásra teszi fel a kérdést.

1/2015/VI.09/ számú Közgyűlési Határozat.

A közgyűlés egyhangú határozattal elhatározza, hogy az egyesület a 2013. évi V. tv.(Ptk) jogi személyekre és egyesületekre vonatkozó rendelkezései szerint működik tovább.

2. A tisztségviselők nyilatkoztatása.

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a törvényszéki végzés egyebekben milyen előírásokat tartalmaz. Ennek felolvasását követően javasolja, hogy minden tisztségviselő nyilatkozzon, hogy vállalja-e a továbbiakban a feladatát és az ismertetésre kerülő elfogadó nyilatkozatot aláírja-e? A tisztségviselők egyenként nyilatkoztak arról, hogy vállalják továbbra is a megbízatásukat és aláírják az ismertetett nyilatkozatot, mely az új jogszabályoknak megfelelő.

3. Az Egyesület alapszabályának módosítása és az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.

A levezető elnök felolvasással ismerteti az Egyesület átdolgozott alapszabályát, melyet egy megbízott ügyvédi iroda készített elő. Részletesen ismerteti a törvényszéki végzésben foglalt előírásokat és az ezekre vonatkozó alapszabályi változásokat. Ismerteti az új egységes szerkezetű alapszabály tervezetét is.

2/2015/VI.09/ számú Közgyűlési Határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az egyesület átdolgozott alapszabályát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

A Közgyűlésen más indítvány javaslat nem hangzott el.

Az elnök a Közgyűlést 18.30 órakor bezárta.

Budapest, 2015. június 09.

Mecsnóber Attila

elnök

……………………………………………….

sz.ig sz.

 

 

Dikácz Attila

jegyzőkönyv vezető

……………………………………………….

sz.ig sz.

 

 

Sidó Katalin

jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

sz.ig sz.

 

 

Bordás Sándor

jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

sz.ig sz.

 

 

 

E-mail :  klikk-klikk !!