Ez van sajna 4. éve - 1 x ...

 


 
EMET logó NEA logó
 

 

Unilever Tömegsportegyesület
Budapest
Lorántffy Zsuzsanna u. 7-9
1043
Pályázati azonosító: NEA-MA-16-M-1155

1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
E-mail:
nea@emet.gov.hu
Dátum: 2016.03.31
Ikt. sz.:

Tárgy: értesítés pályázati döntésről

 

Tisztelt Pályázó!
 

Ezúton értesítjük, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumának döntése alapján 2015. november 24-én megjelentetett NEA-16-M kódszámú, "Civil szervezetek működési célú támogatása 2016.” című pályázati kiírásra benyújtott pályázatokra vonatkozóan a döntések megszülettek, a Támogató döntése értelmében az Ön pályázata a források korlátossága miatt támogatásban nem részesül.

Pályázata a várólista 1207. helyén áll.

Amennyiben a pályázati kiírás keretében:

- támogatást nyert szervezet a támogatói okirat kibocsátása/támogatási szerződés megkötése előtt visszalép,

- valamely támogatási döntés hatályát veszti, a támogató a támogatói okiratot/támogatási szerződést visszavonja, vagy

- külön okirat kiadásával a támogatás részben vagy egészben történő visszavonásáról rendelkezik,

a támogató a felszabaduló összegig a Kollégiumi döntés alapján meghatározott várólista szerinti sorrendben a következő helyen álló pályázók részére lehetővé teheti a költségvetési támogatás igénybevételét.

Amennyiben az Ön esetében lehetőség lesz a támogatási szerződés megkötésére, haladéktalanul tájékoztatni fogjuk ennek feltételeiről.

Tájékoztatom, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-a alapján a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik, az emberi erőforrások miniszterének címzett kifogást nyújthat be írásban az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül, az értesítéstől számított 5 napon belül.

A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

Tájékoztatom, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,

b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,

c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,

d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését.

A Támogatáskezelő a beérkezett kifogást haladéktalanul továbbítja az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma érdemi vizsgálat nélkül – az elutasítás indokainak megjelölésével – elutasítja a kifogást, ha

a) azt határidőn túl terjesztették elő,

b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő,

c) az a korábbival azonos tartalmú,

d) a kifogás nem tartalmazza a jogszabályban meghatározott adatokat,

e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,

f) a kifogás benyújtásának nincs helye,

g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

Ha érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, a kifogást az Emberi Erőforrások Minisztériuma annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában – a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével – nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.

Ha a kifogás alapos, az Emberi Erőforrások Minisztériuma elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogást benyújtóját írásban értesíti.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

Amennyiben kérdése van a fentiekkel kapcsolatban, további információkat a 06-1-795-4100 telefonszámon, ill. a nea@emet.gov.hu e-mail címen kaphat.

A döntés további adataival és más civil szervezeteket érintő tudnivalókkal kapcsolatban a  www.civil.info.hu és a www.emet.gov.hu  oldalon tájékozódhat.

Üdvözlettel:

Amberboy Zsolt
mb. igazgató

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Hazai Programok Igazgatósága