Jegyzőkönyv

 

Felvéve: az Unilever Tömegsportegyesület 2016.02.04.-én 17:30 órakor megtartott Közgyűlésén.

A Közgyűlés helyszíne: Czabán Általános Iskola (Cím: 1151.Budapest, Széchenyi tér 13.)

A Közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 160 szavazásra jogosult tagok közül 38 fő jelen van, és a 17:30 órára meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes.

A levezető elnök ismerteti a megjelent tagsággal, a Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést ugyanazon a napon, 30 perc elteltével kell megismételni az eredetivel azonos napirendi pontokkal. Az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, így 18:00 órakor megnyitja a Közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen minden - éves tagdíját a közgyűlés kezdetéig befizetett- rendes tag egy-egy szavazattal rendelkezik. A levezető elnök ismerteti a megjelent tagsággal, hogy a tag a szavazati jogát tagdíj tartozás okán nem gyakorolhatja. A tag a közgyűlésen is rendezheti tagdíj tartozását, melynek következtében szavazati joga feléled.

A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Lengyel Balázst és hitelesítőknek Dikácz Attila és Kovács Gergely személyére. A Közgyűlés részéről más személyekre javaslat nem érkezett.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Lengyel Balázs jegyzőkönyvvezetőnek.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Dikácz Attilát és Kovács Gergelyt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a Közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

1.     Az Unilever Tömegsportegyesület átdolgozott alapszabályának Fővárosi Törvényszéken való állapot ismertetése, megbeszélése.

2.     Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése.

3.     Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének megállapítása.

4.     Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

5.     Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2016 -os év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése.

6.     Egyebek.

 

A levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy az idővel való gazdálkodás érdekében a Közgyűlés határozzon arról, hogy napirendi pontonként a kérdések, és hozzászólások idejét 3 percben korlátozza. Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.

Az ügyrendi javaslathoz kérdést nem tettek fel, hozzászólás, vélemény nem érkezett.

A Közgyűlés egyhangúan döntött arról, hogy kérdésekre és hozzászólásokra fordítható időt napirendi pontonként legfeljebb 3 percben korlátozza. Az időfelhasználás figyelemmel kísérésére és a rendelkezésre álló összes idővel történő gazdálkodásra a levezető elnököt bízza meg.

A levezető elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület átdolgozott alapszabályának Fővárosi Törvényszéken való állapot ismertetése, megbeszélése.

Az egyesület Alapszabályának módosításának ismertetése és megtárgyalása. A levezető elnök ismerteti a tagsággal a jelenlegi helyzetet, miképpen a Fővárosi Törvényszék 14.Pk.62.890/1990/16. hiánypótlás felszólítás utáni a módosított Alapszabály beadásra került 2015. szeptemberben a megbízott jogi szakértő által. Visszajelzés még nem érkezett. Megállapítódott, hogy a jogi szakértőt fel kell kérni az ügy elbírálásának nyomon követésével esetleges sürgősségi felhívás megtételére.
Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát:

38 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2016/KGY01/01 sz. határozat

A 2015.06.09-én módosított Alapszabály ügyállásának elbírálását Fővárosi Törvényszéken sürgetni kell.

2. sz. Napirendi pont:

Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése.

A jövőben továbbra is kiemelten kezeljük az egyesületünket érintő, és hozzá kapcsolódó pályázható pályázatokat figyelemmel kísérjük és a lehetőségeink szerint azokra pályázunk is. Kihangsúlyozásra került, hogy a szakcsoportok is intenzívebben bekapcsolódhatnak a részükre megpályázható pályázatok kidolgozásának segítésében.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap 2016 évi pályázataira NEA-MA-16-M-1155 „működési” és NEA-MA-16-SZ-1216 „szakmai” a pályázat benyújtásra kerül.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által a 2015. évben beadott működési támogatást elősegítő pályázatra és a sportszervezetek kedvezményes bérleti díj iránti támogatási kérelméhez 2016. évre megkaptunk az egyesület számára pozitív döntést.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a XV kerület Önkormányzat által meghirdetett pályázatok elszámolása megtörtént. Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a XV kerület Önkormányzat által majdan meghirdetésre kerülő - „Civil szervezetek programjainak támogatása” - pályázatra, a 2016-os évben is kijelölt programokkal mi is pályázunk majd, reméljük idén nagyobb sikerrel mint a 2015-ös évben.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 38 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2016/KGY01/02 sz. határozat

Az eljövendő időszakban, a továbbiakban is a Kapcsolatok kibővítése kerületi civil szervezetekkel a fő cél, pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges az Unilever Tömegsportegyesület tovább fejlődése érdekében.

3. sz. Napirendi pont:

Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének megállapítása.

Az Elnök ismerteti a tagokkal az Unilever Tömegsportegyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét. A tavalyi pénzügyi elszámolás megtörtént: egyszerűsített beszámolót2 az OBH és a NAV felé el kell küldeni. A 2015-ös évi pályázatok felé való elszámolások rendben megtörténtek.

Az Egyesület elnöke javasolta, hogy a tagdíj mértéke évi 2 400.- Ft-ban, azaz Kettőezer négyszáz forintban legyen meghatározva továbbra is, amely összeget minden év mácius (hó) 15. napjáig kell az Egyesület pénztárába/bankszámlájára befizetni. Elhangzott javaslat, hogy az egyesület hó eleji esetleges nagyobb kiadásait, magasabb tagdíj befizetésével lehetne segíteni. Ennek összege a mostani 2 400.- Ft –ról, 3 000.- Ft azaz háromezer forint lenne. A költségek alakulása a befolyt pályázati bevételekből továbbra is támogatható, mint eddig is a felhasználása a több napos programoknál lehetséges. Az Elnök kiemelte a költségtakarékos gazdálkodás szerepét az Unilever Tömegsportegyesület folyamatos működésének fenntartásában

 

A beszámolóhoz a Közgyűlés részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a tagok nem kértek. A tagdíj mértéke az emelés megvitatása után nem változik, mivel a 600.- Ft összeg nem emelné az egyesület anyagi bevételét jelentősen. Az egyesületünk tagdíja csak jelképes összegű a hasonló egyesületekhez viszonyítva is, amivel lehetőséget biztosítunk az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknekt.

A levezető elnök nyílt szavazásra tette fel az éves tagdíj emelés lehetőséget.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 38 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2016/KGY01/03 sz. határozat

Éves beszámoló megtörtént (2.), a Közgyűlés egyhangúan elfogadta. Az egyszerűsített beszámolót az OBH és a NAV felé a megfelelő nyomtatványokon el kell küldeni. Tagdíj a 2016 évben marad a 2400.- Ft/év, azaz kettőezer négyszáz forint, amely összeget minden év március (hó) 15. napjáig kell az Egyesület pénztárába/ bankszámlájára (Budapest Bank számlaszám: 10101205-62936000-01002003) egy összegben befizetni.

(2.) A pénzügyi beszámoló főbb mutatói a jegyzőkönyv 2. számú mellékletként kerül csatolásra

4. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

A felajánlásokat figyelemmel kísérjük és vezetjük, majdan beszámítjuk az egyesületi programok költségében. A 2015. évben 336 339.- Ft volt a felajánlásról beérkezett összeg. Az 1 % elszámolása a 2016. május 31 – ig a 14KOZ számú bizonylaton a NAV részére közlemény formájában elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 38 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2016/KGY01/04 sz. határozat

A jövőben is az 1% felajánlások lehetősége adott számunkra - az Unilever Tömegsportegyesület (19458614-1-42) adószámára, amit célirányosan a programjaink bekerülési költségeinek csökkentésére fordítunk.

5. sz. Napirendi pont:

Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2016 -os év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése. Kiemelten kezelendő a programokra való jelentkezés mellett a bekerülésre megállapított előleg befizetésének betartása.

Az elnök ismerteti a teljes 2015 éves programok évértékelését. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2015 évben javasolt kibővített programok szervezésére, a sportcsoportok - amit magukra vállaltak - beváltották a hozzá fűzött reményeket. A dicséret újfent mindenkit megillet, főleg az aktív szerepvállaló önkénteseket.

Ami megvalósult: az egyesület programjai, rendezvényei, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek (Internet). Honlapunkon www.unileversport.hu a testvér szervezeteink is hirdethetik programjaikat segítségünkkel és a mi programjaink is hirdetésre kerülnek náluk. Az Ászgárd Se., az MBT, a FTK, a BSZSZ és MTSZ programok sűrűbb látogatása is pozitívumnak tekinthető. A meghívásos rendezvényeken az egyesület részvétele kibővült, fejlődésünk továbbra is folyamatos. A közös programok tervezését szervezését is kibővítetjük, majd bevesszük későbbi pályázatainkba is. A tagság felé történő kérés miszerint programjavaslatokat, versenyterveket tegyenek, sikeres volt a javasolt programok bekerültek az éves tervünkbe. A 2015-ös évben javallat érkezett, hogy az idősebb korosztály (nyugdíjas) egyesületi tagjaink felé is bővítsük a programjainkat, ami megtörtént.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 38 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2016/KGY01/05 sz. határozat

Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások továbbra is elsődlegesek. Kibővítésre kerülnek programjaink, mint nyugdíjas túrák, Növény és Állatkertek látogatása, múzeumi séták, vidéki városok látogatása. Az előleg befizetésével válik a programra való jelentkezés elfogadottá.

6. sz. Napirendi pont:

Egyebek.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a Közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a Közgyűlést.

 

Budapest, 2016. február 04.                                                                        ph.

 

Mecsnóber Attila

Elnök

……………………………………………….

*****

 

 

Lengyel Balázs

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………….

*****

 

 

Dikácz Attila

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

*****

 

 

Kovács Gergely

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

*****

 

 


 

E-mail :  klikk-klikk !!