Jegyzőkönyv

Felvéve: az Unilever Tömegsportegyesület 2017.01.10.-én 17:30 órakor megtartott Közgyűlésén.

A Közgyűlés helyszíne: Kossuth Lajos Általános Iskola (Cím: 1151.Budapest, Kossuth utca 53.)

A Közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 255 szavazásra jogosult tagok közül 62 fő jelen van, és a 18:00 órára meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes.

A levezető elnök ismerteti a megjelent tagsággal, a Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést ugyanazon a napon, 30 perc elteltével kell megismételni az eredetivel azonos napirendi pontokkal. Az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, így 18:30 órakor megnyitja a Közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen minden - éves tagdíját a közgyűlés kezdetéig befizetett- rendes tag egy-egy szavazattal rendelkezik. A levezető elnök ismerteti a megjelent tagsággal, hogy a tag a szavazati jogát tagdíj tartozás okán nem gyakorolhatja. A tag a közgyűlésen is rendezheti tagdíj tartozását, melynek következtében szavazati joga feléled.

A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Csáti Józsefet és hitelesítőknek Dikácz Attila és Kovács György személyére. A Közgyűlés részéről más személyekre javaslat nem érkezett.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Csáti Józsefet jegyzőkönyvvezetőnek.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Dikácz Attilát és Kovács Györgyöt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a Közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

1.     2016-os pályázatok elszámolása, eredmény levezetése;

2.     Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének megállapítása;

3.     A jövőbeni Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése;

4.     Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése;

5.     Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2017-es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése;

6.     Egyebek.

A levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy az idővel való gazdálkodás érdekében a Közgyűlés határozzon arról, hogy napirendi pontonként a kérdések, és hozzászólások idejét 3 percben korlátozza. Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.

Az ügyrendi javaslathoz kérdést nem tettek fel, hozzászólás, vélemény nem érkezett.

A Közgyűlés egyhangúan döntött arról, hogy kérdésekre és hozzászólásokra fordítható időt napirendi pontonként legfeljebb 3 percben korlátozza. Az időfelhasználás figyelemmel kísérésére és a rendelkezésre álló összes idővel történő gazdálkodásra a levezető elnököt bízza meg.

A levezető elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1. sz. Napirendi pont:

2016-os pályázatok elszámolása, eredmény levezetése.

A levezető elnök ismerteti a tagsággal a jelenlegi helyzetet, mégpedig, hogy az Unilever Tömegsportegyesület (továbbiakban egyesület) 2016-os pályázatai a Budapest Főváros Önkormányzata kivételével lezárultak. Elszámolásuk a XV kerület Önkormányzat által meghirdetett a pályázat kiírójával rendben megtörtént. A felmerült észrevételek közül a tagokkal ismertetve lett, hogy a XV. kerületi Önkormányzatnál az egyszerűsítés végett nem csak szakmailag, hanem pénzügyileg, számszakilag is egyszerre volt az egyeztetés, ezáltal a felmerülő esetleges hiányosságokat egy úton tisztázni lehet, nem kell utólagos hiánypótlást benyújtani.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát:

62 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2017/KGY01/01 sz. határozat

Az egyesület a 2016-os pályázati pénzekkel elszámolt, kivétel a Budapest Főváros Önkormányzata FPH 079/1063-3-/2016 iktatószámú szerződés számú, mivel ennek az elszámolása 2017.09.12 -ig esedékes.

2. sz. Napirendi pont:

Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének megállapítása

Az Elnök ismerteti a tagokkal az egyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét. A tavalyi pénzügyi elszámolás megtörtént: egyszerűsített beszámolót az OBH és a NAV felé el kell küldeni.

Az Egyesület elnöke javasolta, hogy a tagdíj mértéke évi 2 400.- Ft-ban, azaz Kettőezer négyszáz forintban legyen meghatározva továbbra is, amely összeget minden év március (hó) 15. napjáig kell az Egyesület pénztárába/bankszámlájára befizetni. Elhangzott javaslat, hogy az egyesület hó eleji esetleges nagyobb kiadásai miatt, tartalékoljunk az előző év pénzügyi bevételeiből (tagdíjak, 1%, egyéb befizetések) vagy magasabb tagdíj befizetésével lehetne segíteni. Ennek összege a mostani
2 400.- Ft-ról, 4800.- Ft/év azaz négyezer nyolcszáz forint lenne. A költségek alakulása egyébként a befolyt pályázati bevételekből továbbra is támogatható. Az Elnök kiemelte a költségtakarékos gazdálkodás szerepét az egyesületnél a folyamatos működésének fenntartásában.

A beszámolóhoz a Közgyűlés részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a tagok nem kértek. A tagdíj mértéke az emelés megvitatása után nem változik, mivel jobb ötletnek tűnik, a tartalék összeg képzése, ha lehetőség lesz rá. Az egyesületünk tagdíja csak jelképes összegű a hasonló egyesületekhez viszonyítva is, amivel lehetőséget biztosítunk az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknek.

A levezető elnök nyílt szavazásra tette fel az éves tagdíj emelés elvetését.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 62 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2017/KGY01/02 sz. határozat

Éves beszámoló megtörtént (1.), a Közgyűlés egyhangúan elfogadta. Az egyszerűsített beszámolót az OBH és a NAV felé a megfelelő nyomtatványokon el kell küldeni. Tagdíj a 2017 évben marad a 2400.- Ft/év, azaz kettőezer négyszáz forint, amely összeget minden év március (hó) 15. napjáig kell az Egyesület pénztárába/ bankszámlájára (Budapest Bank számlaszám: 10101205-62936000-01002003) egy összegben befizetni.

(1.) A pénzügyi beszámoló főbb mutatói a jegyzőkönyv 1. számú mellékletként kerül csatolásra

3. sz. Napirendi pont:

A jövőbeni Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése.

A Fővárosi Törvényszék 14.Pk.62.890/1990/21. V É G Z É S –ben - az Unilever Tömegsportegyesület nyilvántartási ügyében megállapította -, hogy a 2016. január 27. napján kelt 14.Pk.62.890/1990/20. sorszám alatti végzés 2016. február 13. napján jogerőre emelkedett [Pp. 230/A.§]. Az idő óta az egyesület hivatalosan is Közhasznú egyesület. A jövőben továbbra is kiemelten kezeljük az egyesületünket érintő, és hozzá kapcsolódó pályázható pályázatokat, Figyelemmel kísérjük és a lehetőségeink szerint azokra pályázunk is. Kihangsúlyozásra került, hogy a szakcsoportok is intenzívebben bekapcsolódhatnak a részükre megpályázható pályázatok kidolgozásának segítésében.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap 2017-es évi pályázataira NEA-MA-17-M- „működési” és NEA-MA-17-SZ- „szakmai” a pályázat benyújtásra kerül.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által a 2016. évben beadott működési támogatást elősegítő pályázatra és a sportszervezetek kedvezményes bérleti díj iránti támogatási kérelméhez 2017. évre megkaptuk az egyesület számára pozitív döntést. A szerződés 2020- évig biztosítja a 1070/2016 és a 1129/2016 Módosított Együttműködési Szerződés alapján kedvezményes bérleti díjat.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a XV kerület Önkormányzat által majdan meghirdetésre kerülő - „Civil szervezetek programjainak támogatása” –és egyéb pályázatra, a 2017-es évben is kijelölt programokkal mi is pályázunk majd.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 62 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2017/KGY01/03 sz. határozat

Az eljövendő időszakban, a továbbiakban is a Kapcsolatok kibővítése kerületi civil szervezetekkel a fő cél, pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges az egyesület tovább fejlődése érdekében.

4. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

A felajánlásokat figyelemmel kísérjük és vezetjük, majdan beszámítjuk az egyesületi programok költségében. A 2016. évben 305 339.- Ft volt a felajánlásról beérkezett összeg. Az 1 % elszámolása a 2017. május 31 – ig a 15KOZ számú bizonylaton a NAV részére közlemény formájában elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 62  igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2017/KGY01/04 sz. határozat

A jövőben is az 1% felajánlások lehetősége adott számunkra - az Unilever Tömegsportegyesület (19458614-1-42) adószámára, amit célirányosan a programjaink bekerülési költségeinek csökkentésére fordítunk.

5. sz. Napirendi pont:

Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2017 -es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése. Kiemelten kezelendő a programokra való jelentkezés mellett a bekerülésre megállapított előleg befizetésének betartása.

Az elnök ismerteti a teljes 2016 éves programok évértékelését. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2016 évben javasolt kibővített programok szervezésére, a szakcsoportok - amit magukra vállaltak - beváltották a hozzá fűzött reményeket. A dicséret újfent mindenkit megillet, főleg az aktív szerepvállaló önkénteseket.

Ami megvalósult: az egyesület programjai, rendezvényei, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek (Internet). Honlapunkon www.unileversport.hu a testvér szervezeteink is hirdethetik programjaikat segítségünkkel és a mi programjaink is hirdetésre kerülnek náluk. Az Ászgárd Se. az MBT, a FTK, a Pestújhely SC., a BSZSZ és MTSZ programok sűrűbb látogatása is pozitívumnak tekinthető. A meghívásos rendezvényeken az egyesület részvétele kibővült, fejlődésünk továbbra is folyamatos. A közös programok tervezését szervezését is kibővíthetjük, majd bevesszük későbbi pályázatainkba is. A tagság felé történő kérés miszerint programjavaslatokat, versenyterveket tegyenek, sikeres volt a javasolt programok bekerültek az éves tervünkbe. A 2016-os évben javallat érkezett, hogy az idősebb korosztály (nyugdíjas) egyesületi tagjaink felé is bővítsük a programjainkat, ami megtörtént. Sport verseny sorozatok, XV. kerületi Természetjáró nap és tervszerű kirándulások, kék túrák, nyugdíjas túrák, Nyíregyházi Állatpark és a Budapesti Állatkert látogatása, múzeumi és vidéki ”Város néző” séták úgymint kecskeméti-, sárvári-, pannonhalmai, komáromi barangolás.

Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2017-es év programjainak tervezete ismertetésre került, a későbbiekben honlapunkon aktualizálva lesz

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 62 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2017/KGY01/05 sz. határozat

Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások továbbra is elsődlegesek. Megerősítésre került, hogy az előleg befizetésével válik a programra való jelentkezés elfogadottá.

6. sz. Napirendi pont:

Egyebek.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a Közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a Közgyűlést.

Budapest, 2017. január 10.                                                                          ph.

 

Mecsnóber Attila

Elnök

……………………………………………….

*****

 

 

Csáti József

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………….

*****

 

 

Dikácz Attila

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

*****

 

 

Kovács György

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

*****

 

 

 

E-mail :  klikk-klikk !!