Jegyzőkönyv

Felvéve: az Unilever Tömegsportegyesület 2018.01.23.-án 17:30 órakor megtartott Közgyűlésén.

A Közgyűlés helyszíne: Kossuth Lajos Általános Iskola (Cím: 1151.Budapest, Kossuth utca 53.)

A Közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 251 szavazásra jogosult tagok közül 63 fő jelen van, és a 17:30 órára meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes.

A levezető elnök ismerteti a megjelent tagsággal, a Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést ugyanazon a napon, 30 perc elteltével kell megismételni az eredetivel azonos napirendi pontokkal. Az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, így 18:00 órakor megnyitja a Közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen minden - éves tagdíját a közgyűlés kezdetéig befizetett- rendes tag egy-egy szavazattal rendelkezik. A levezető elnök ismerteti a megjelent tagsággal, hogy a tag a szavazati jogát tagdíj tartozás okán nem gyakorolhatja. A tag a közgyűlésen is rendezheti tagdíj tartozását, melynek következtében szavazati joga feléled.

A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Csáti József és hitelesítőknek Dikácz Attila és Kovács György személyére. A Közgyűlés részéről más személyekre javaslat nem érkezett.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Csáti József jegyzőkönyvvezetőnek.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Dikácz Attilát és Kovács Györgyöt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a Közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

1. Az Unilever Tömegsportegyesület Cégkapus regisztrációja és a civil állapot ismertetése, megbeszélése.

2. Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése.

3. Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének megállapítása

4. Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése;

5. Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2018 -as év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése.

6. Egyebek.

A levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy az idővel való gazdálkodás érdekében a Közgyűlés határozzon arról, hogy napirendi pontonként a kérdések, és hozzászólások idejét 3 percben korlátozza. Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.

Az ügyrendi javaslathoz kérdést nem tettek fel, hozzászólás, vélemény nem érkezett.

A Közgyűlés egyhangúan döntött arról, hogy kérdésekre és hozzászólásokra fordítható időt napirendi pontonként legfeljebb 3 percben korlátozza. Az időfelhasználás figyelemmel kísérésére és a rendelkezésre álló összes idővel történő gazdálkodásra a levezető elnököt bízza meg.

A levezető elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesületre vonatkoztatható az e-ügyintézési törvény amely 2018. január 1-jétől teszi kötelezővé az elektronikus ügyintézést a gazdálkodó szervezetek számára, amely a központi szolgáltató által nyújtott Cégkapu szolgáltatással teljesíthető a legegyszerűbben.

A levezető elnök ismerteti a tagsággal a jelenlegi helyzetet, hogy az egyesület regisztrációja megtörtént. Az elektronikus ügyintézésnek a gazdálkodó szervezetek számára olyan előnyei lehetnek, mint például: csökkenhetnek az adminisztratív költségek (például nyomtatási költségek, postaköltségek, irattárazás költségek), a rendszer megismerésével és rutinszerű alkalmazásával jelentősen csökkenhet az ügyek intézésére fordított idő, ráadásul az elektronikus ügyintézés időtől és helytől független, kényelmesen teljesíthető szinte bárhonnan, stb. A levezető elnök ismerteti továbbiakban a közhasznúságú állapotot, az elgondolt feladatokat.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát:

63 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2018/KGY01/01 sz. határozat

Az egyesület Cégkapu regisztrációja megtörtént, az egyesületi hivatalos levelezés itt megoldott. A közhasznúságú feladatok teljesítése a jövőben kiemelt feladat.

2. sz. Napirendi pont:

Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése.

A jövőben továbbra is kiemelten kezeljük az egyesületünket érintő, és hozzá kapcsolódó pályázható pályázatokat figyelemmel kísérjük és a lehetőségeink szerint azokra pályázunk is. Kihangsúlyozásra került, hogy a szakcsoportok is intenzívebben bekapcsolódhatnak a részükre megpályázható pályázatok kidolgozásának segítésében.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap 2018 évi pályázataira NEA-MA-16-M-1155 „működési” és NEA-MA-16-SZ-1216 „szakmai” a pályázat nem került a 2018-as évben benyújtásra. Az indoklás, hogy a kitűzött feladat a sok sikertelen pályázatunk után (4 éven keresztül mindig váró listásak voltunk) az idén más feladatokra összpontosítottuk az erőinket.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által a 2017. évben beadott sportszervezetek kedvezményes bérleti díj iránti támogatási kérelméhez 2018. évre megkaptunk az egyesület számára pozitív döntést.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a XV kerület Önkormányzat által meghirdetett pályázatok elszámolása megtörtént. Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a XV kerület Önkormányzat által majdan meghirdetésre kerülő - „Civil szervezetek programjainak támogatása” - pályázatra, a 2018-os évben is kijelölt programokkal mi is pályázunk majd. A tavalyi évben ebből kimaradtunk, félreértés miatt. A 2017-es évben a beadott civil pályázatunkat visszavontuk.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 63 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2018/KGY01/02 sz. határozat

Az eljövendő időszakban, a továbbiakban továbbra is a „Kapcsolatok kibővítése kerületi civil szervezetekkel” a fő cél, pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges az Unilever Tömegsportegyesület tovább fejlődése érdekében.

3. sz. Napirendi pont:

Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének megállapítása.

Az Elnök ismerteti a tagokkal az Unilever Tömegsportegyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét.

A tavalyi pénzügyi elszámolás megtörtént: egyszerűsített beszámolót2 az OBH és a NAV felé el kell küldeni. A 2017-es évi pályázatok felé való elszámolások Szakmailag és Pénzügyileg is rendben megtörténtek.

A beszámolóhoz a Közgyűlés részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a tagok nem kértek.

Az Egyesület elnöke újfent javasolta, hogy az egyesület hó eleji esetleges nagyobb kiadásait, magasabb tagdíj befizetésével lehetne segíteni. Ennek összege a mostani 2 400.- Ft –ról, 6 000.- Ft azaz hatezer forint lenne, vagyis havi 500.- Ft.

Továbbiakban az Elnök javasolja a tagdíj mértékének meghatározását.

A tagdíj mértéke az emelés megvitatása után nem változik. Egyesületünk tagdíja továbbra is csak jelképes összegű a hasonló egyesületekhez viszonyítva is, ezzel lehetőséget biztosítunk az alacsonyabb jövedelemmel vagy jövedelemmel nem rendelkezőknek.

A költségek alakulása a befolyt pályázati bevételekből továbbra is támogatható, mint eddig is a felhasználása a több napos programoknál lehetséges. Az Elnök kiemelte a költségtakarékos gazdálkodás szerepét az Unilever Tömegsportegyesület folyamatos működésének fenntartásában.

A levezető elnök nyílt szavazásra tette fel az éves tagdíj emelés lehetőséget.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 63 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2018/KGY01/03 sz. határozat

Éves beszámoló megtörtént (2.), a Közgyűlés egyhangúan elfogadta. Az egyszerűsített beszámolót az OBH és a NAV felé a megfelelő nyomtatványokon el kell küldeni. Tagdíj a 2018 évben marad a 2400.- Ft/év, azaz kettőezer négyszáz forint, amely összeget minden év március (hó) 15. napjáig kell az Egyesület pénztárába/ bankszámlájára (Budapest Bank számlaszám: 10101205-62936000-01002003) egy összegben befizetni.

(2.) A pénzügyi beszámoló főbb mutatói a jegyzőkönyv 2. számú mellékletként kerül csatolásra

4. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

A felajánlásokat figyelemmel kísérjük és vezetjük, majdan beszámítjuk az egyesületi programok költségében. A 2017. évben 275 300.- Ft volt a felajánlásról beérkezett összeg. Az 1 % elszámolása a 2018. május 31 – ig a 16KOZ számú bizonylaton a NAV részére közlemény formájában elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 63  igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2018/KGY01/04 sz. határozat

A jövőben is az 1% felajánlások lehetősége adott számunkra - az Unilever Tömegsportegyesület (19458614-1-42) adószámára, amit célirányosan a programjaink bekerülési költségeinek csökkentésére fordítunk.

5. sz. Napirendi pont:

Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2018 -os év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése. Kiemelten kezelendő a programokra való jelentkezés mellett a bekerülésre megállapított előleg befizetésének betartása.

Az elnök ismerteti a teljes 2017. éves programok évértékelését. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2017 évben javasolt kibővített programok szervezésére, a szakcsoportok - amit magukra vállaltak - beváltották a hozzá fűzött reményeket. A dicséret újfent mindenkit megillet, főleg az aktív szerepvállaló önkénteseket, - kiemelve Nádudvari Ágotát -, akik a szabadidőjüket áldozzák fel az egyesületünk folyamatos és aktív működésére.

Ami megvalósult: az egyesület programjai, rendezvényei, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek (Internet). Honlapunkon www.unileversport.hu a testvér szervezeteink is hirdethetik programjaikat segítségünkkel és a mi programjaink is hirdetésre kerülnek náluk. Az Ászgárd Se. az Északi-Fény TE., az MBT, az FTK, a BSZSZ és MTSZ programok sűrűbb látogatása is pozitívumnak tekinthető. A meghívásos rendezvényeken az egyesület részvétele kibővült, fejlődésünk továbbra is folyamatos. A közös programok tervezését szervezését is kibővítetjük, majd bevesszük későbbi pályázatainkba is. A tagság felé történő kérés miszerint programjavaslatokat, versenyterveket tegyenek, sikeres volt a javasolt programok bekerültek az éves tervünkbe. A 2017-es évben javallat érkezett, hogy az idősebb korosztály (nyugdíjas) egyesületi tagjaink felé is bővítsük a programjainkat, ami megtörtént.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 63 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2018/KGY01/05 sz. határozat

Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások továbbra is elsődlegesek. Kibővítésre kerülnek programjaink. A programok önköltségi részére az előleg befizetésével válik a programra való jelentkezés elfogadottá.

6. sz. Napirendi pont:

Egyebek.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a Közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a Közgyűlést.

Budapest, 2018. január 23.                                                                          ph.

 

Mecsnóber Attila

Elnök

……………………………………………….

*****

 

 

Csáti József

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………….

*****

 

 

Dikácz Attila

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

*****

 

 

Kovács György

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

*****

 

 

 

E-mail :  klikk-klikk !!