Értesítés pályázati döntésről  !!!

Pályázó neve: Unilever Tömegsportegyesület

Regisztrációs szám: H1031225

Pályázati azonosító: NEAG-KP-1-2022/5-000116

 Tisztelt Pályázó! Örömmel értesítjük, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégiuma által 2021.10.04-én közzétett NEAG-KP-1-2022 kódszámú, „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című pályázati kiírására benyújtott, NEAG-KP-1-2022/5-000116 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, "Sportok, amelyek kiemelik az embereket. Az ötlet nem az, hogy az embereket a sporthoz igazítsák, hanem az embereket a játszó emberekhez."  című pályázata 340 000 Ft összegű támogatásban részesül vissza nem térítendő, 100 %-os támogatási előleg formájában.

A döntés a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (továbbiakban: NEAr.) 4. §-ban foglalt felhatalmazás alapján született.

 Tájékoztatjuk, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-a alapján Ön kifogást nyújthat be a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba ütközik. A kifogásra vonatkozó további rendelkezéseket a pályázati kiírás és a Nemzeti Együttműködési Alapból nyújtott valamint a civil és nonprofit szervezetek támogatásaihoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

A támogatási döntés további adataival, valamint a civil szervezetekkel összefüggő további tudnivalókkal kapcsolatban a Civil Információs Portálon (https://civil.info.hu/) tájékozódhat.

A támogatói okirat kiadásának feltétele a jelen értesítő levélben meghatározott dokumentumok megfelelő kitöltése, illetve beküldése a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) részére.

Elektronikusan a NIR-ben, a „Mellékletek” űrlapon keresztül szkennelve és papír alapon, postai úton is beküldendő dokumentumok:

a.) Az Ön által képviselt, nyertes pályázó (a továbbiakban: kedvezményezett) nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldánya vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett eredeti aláírás-minta. A benyújtott okirat kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál régebbi.

Meghatalmazás esetén a meghatalmazó és a meghatalmazott fentieknek megfelelő aláírási címpéldánya, aláírás mintája is szükséges.

Azon pályázók esetében, akik a fent említett (aláírási címpéldány vagy aláírás-minta) dokumentumokat 2019-ben a NEA-19-Ö (összevont), NEA-19-EG (egyszerűsített) vagy NEA-19-N (normatív), valamint 2020-ban a NEA-20-O (összevont), NEA-20-EG (egyszerűsített) vagy NEAN-KP-1-2020 (normatív), illetve 2021-ben a NEAO-KP-1-2021 (összevont), NEAG-KP-1-2021 (egyszerűsített) vagy NEAN-KP-1-2021 (normatív) pályázati kategóriák valamelyikében a nyertes pályázataik támogatói okirataik kibocsátásakor már benyújtották – és azok elfogadásra kerültek az Alapkezelő részéről – nem szükséges újból benyújtaniuk, ha azok adataiban nem következett be változás. Ebben az esetben elegendő arról nyilatkozni, hogy a korábban benyújtott dokumentumban foglalt fenti adatok nem változtak (Nyilatkozat adatok változatlanságáról). A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a pályázat benyújtásától számított 90 nap. A hivatalos képviselő által aláírt nyilatkozatban szükséges annak a nyertes pályázatnak az azonosítószámát feltüntetni, melyhez korábban benyújtásra került az aláírási címpéldány vagy aláírás-minta. Meghatalmazás esetén kérjük az aláírásokat tartalmazó, két tanúval hitelesített eredeti meghatalmazás beküldését is! A meghatalmazást nem szükséges a NIR-ben felcsatolni.

b.) Támogatási előleg nyújtása esetén a kedvezményezett számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által ellenjegyzett, az Alapkezelő javára szóló, valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, mely csak az Alapkezelő írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. Formai szempontból egy beszedési megbízás akkor megfelelő, ha azt a pályázó teljes körűen kitöltötte (szervezeti adatok, fizetési számlaszám, keltezés stb.), az arra jogosult személy aláírta és a pénzforgalmi szolgáltató záradékolta. Az eredeti példányt kell megküldeni az Alapkezelőhöz.

c.) Általános nyilatkozat eredeti, cégszerűen aláírt példánya (NIR-ből letölthető).

d.) Nyilatkozat fel nem használt támogatásról, ha a kedvezményezett a támogatást nem kívánja igénybe venni.

2022.01.22.

E-mail :  klikk-klikk !!