Jegyzőkönyv

Felvéve: az Unilever Tömegsportegyesület 2022.01.28.-án 17:20 órakor megtartott Vezetőségi Közgyűlésén, továbbiakban Közgyűlésen.

A Közgyűlés helyszíne: A Közgyűlés helyszíne: elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott Közgyűlés.

A Közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott Közgyűlésen bejelentkezések alapján megállapítja, hogy a döntésre jogosult vezetőségi tagok közül 2 fő jelen van, és a 17:20 órára meghirdetett Közgyűlés határozatképtelen.

Az Elnök megállapítja, hogy az eredetileg elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott közgyűlés nem volt határozatképes. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést a meghívóban jelzettek szerint 17:50 órakor megismétlésre került, amelyen a döntésre jogosult vezetőségi tagok közül 3 fő és a szakosztály vezetők közül 3 fő jelen van, a 17:50 órára meghirdetett elektronikus Közgyűlés határozatképes.

A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlésen elhangzottak összegzésére a jegyzőkönyvvezető Sidó Katalint és az azt hitelesítő Dikácz Attila személyére.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Sidó Katalint jegyzőkönyvvezetőnek. A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Dikácz Attilát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a Közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

1. Az Unilever Tömegsportegyesület a 2022-es év feladatai, kiemelve "Sportok, amelyek kiemelik az embereket " Az ötlet nem az, hogy az embereket a sporthoz igazítsák, hanem az embereket a játszó emberekhez. A szabadidősport az egészséges életmód segítését célzó tevékenység. Célunk a kerületi sport és szabadidősportba az ifjúsági bevonása az egészségügyi szabályozás figyelembevételével.

2. Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése

3. A 2021. évi eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, 2022. évi külön költségek és egyesületi tagdíj fizetésének megállapítása.

4. Az Unilever Tömegsportegyesület részére az 1% felajánlások megbeszélése.

5. Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2022-es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése.

6.  Egyebek.

A levezető elnök megkérdezi a résztvevőket, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.

Az ügyrendi javaslathoz kérdést nem tettek fel, hozzászólás, vélemény nem érkezett.

A levezető elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület a 2022-es év feladatai, kiemelve "Sportok, amelyek kiemelik az embereket " Az ötlet nem az, hogy az embereket a sporthoz igazítsák, hanem az embereket a játszó emberekhez. A szabadidősport az egészséges életmód segítését célzó tevékenység. Célunk a kerületi sport és szabadidősportba az ifjúság bevonása az egészségügyi szabályozás figyelembevételével.

A levezető elnök ismerteti továbbiakban a közhasznúság állapotot, az elgondolt feladatokat, egyben megjegyzi, hogy az önkormányzatok sporttal kapcsolatos kötelező feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény határozza meg. A törvény 55. §-a kötelező feladatokat rögzít egyrészt a települési önkormányzatok, illetve a nagyobb lakosságszámú települési, illetve a területi önkormányzatok részére. A törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzat – figyelmemmel a sport hosszú távú koncepciójára – [a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat] meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepcióját, és gondoskodik annak megvalósításáról, hiszen a helyi önkormányzatok a központi sportigazgatás stratégiai partnerei.

Egyesületünk ez idáig vállalt visszatérő feladata volt, hogy a XV. kerület Nyári Napközis tábor részére segítséget nyújtunk természetjáró egész napos programokkal a nyári időszakban heti egy alkalommal. A „pandémiás” helyzet miatt a 2021-es évben ez nem valósulhatott meg, pedig a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek korábbi tapasztalatok szerint teljes mértékben beilleszkedtek a programokba. A reményeink szerint az élet visszatér a rendes kerékvágásba és a 2022-es évben újra visszatérhetünk.

Alapgondolata programjainknak, - mint eddig is, - hogy a „sportos életmódszemlélet kialakítását elősegíted, ha szervezett keretek között a szabadidődet hasznosan sporttal töltöd el”. A program szolgálja a fiatalok közösségteremtő, közösségmegtartó erejét, az összetartozás erősítését a szabadidős sporton keresztül. A sportszervezetünk által meghirdetett programokkal, lehetőséget biztosítunk azon emberek részére, akik részt kívánnak venni játékos sport versenyeken, illetve érdeklődnek a természetjárás iránt

A programjaink helyszínei: Bakony hegység, Tisza-tó, Hortobágyi TTK, Szigetköz Dunakiliti és kistérsége, Börzsöny-hegység

Kiemelt sport és oktató programjainkra fókuszálunk az alábbiak szerint:

·  Időskorúak kispályás amatőr labdarúgó versenye

·  Ground Golf Magyar Bajnokság és bemutató.

· „Nyári Természetjáró vízi és kerékpáros túra program a Tiszán"

·  Szekszárd környéke - Gemenci vízitúra

· „Szigetközi hullámtéri barangolás”

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2022/KGY01/01 sz. határozat

Az egyesület továbbiakban is tartja magát a vállalásaihoz és azokat lelkiismeretesen elvégzi, legjobb tudásának megfelelően, A programok az egyesület honlapján elérhetőek. A közhasznúságú feladatok teljesítése a jövőben kiemelt feladat lesz, természetesen az egészségügyi szabályozás figyelembevételével.

2. sz. Napirendi pont:

Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése.

Az egyesületünk létét és megmaradásának tényét, anyagi helyzetét nagymértékben befolyásolja a Civil pályázatok és egyéb pályázatok alkalmával elnyert támogatás.

A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 381 000,- Ft, azaz Háromszáz-nyolcvan-egy ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított 4/2011 (II.22.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése alapján, valamint a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (11.26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt "Civil szervezetek pályázati kerete" terhére. A 2021 áprilisában benyújtott pályázatnak megfelelően a támogatás összeqét a „Néqy évszak 2021” ismeretterjesztő- és készségfejlesztő, természetjáró oktató programok költségeire, szállás, sporteszközbérlés, érem és kupák, díjazások célra kapott 381 000,- Ft összegű támogatást, célhoz kötötten használta fel az egyesület. A civil pályázat elszámolása megtörtént.

Az elnök elismeri és dicséretben részesíti a pandémiai veszélyezettség alatt is aktív tagokat, akik nélkül a 2021-es év eredményei nem valósultak volna meg. Megköszöni a szakosztályvezetőknek az eddigi munkájukat, kitartásukat, helytállásukat.

A jövőben továbbra is kiemelten kezeljük az egyesületünket érintő, és hozzá kapcsolódó pályázható pályázatokat figyelemmel kísérjük és a lehetőségeink szerint azokra pályázunk is.

A 2021.10.19-én Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program Új nemzedékek jövőjéért kollégium felé beadott "Sportok, amelyek kiemelik az embereket " című pályázatunkban az ötlet nem az, hogy az embereket a sporthoz igazítsák, hanem az embereket a játszó emberekhez. A pályázatunk 2022.01.20-án elfogadásra került (Pályázati azonosító: NEAG-KP-1-2022/5-000116), a továbbiakban a szerződéskötésre várunk.

Az elnök felhívja a figyelmet, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által majdan meghirdetésre kerülő - „Civil szervezetek programjainak támogatása” - pályázatra, továbbá egyéb pályázatokra a 2022-es évben, mi is pályázunk majd a kijelölt programokkal, és e feladatot közös megosztással kell ellátni.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2022/KGY01/02 sz. határozat

Az eljövendő időszakban, továbbra is az egyik fő cél a „Kapcsolatok kibővítése kerületi civil szervezetekkel”. Újabb pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges a programjaink megvalósításának elősegítésére, és az Unilever Tömegsportegyesület további fejlődése érdekében. A jövőben is az elnyert támogatásokat reálisan teljesíthető célok elérésére, közösségi összefogással megvalósuló tevékenységek finanszírozására, a szabadidősportban résztvevők rendszeres sporttevékenységének támogatására és a tevékenységi feltételek javítására fordítjuk.

3. sz. Napirendi pont:

A 2021. évi eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, 2022. évi külön költségek és egyesületi tagdíj fizetésének megállapítása.

Az elnök ismerteti a teljes 2021. éves programok évértékelését. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2021 évben javasolt kibővített programok szervezésére, a szakcsoportok - amit magukra vállaltak – beváltották, azonban sok program csak szervezésileg valósult meg.

Ami megvalósult: az egyesület programjai, rendezvényei, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek (Internet, facebook). Honlapunkon www.unileversport.hu a testvér szervezeteink is hirdethetik programjaikat segítségünkkel és a mi programjaink is hirdetésre kerülnek náluk.

A 2021-es évben idősebb korosztályú (nyugdíjas) egyesületi tagjaink a járványhelyzet miatti javallatok miatt kisebb létszámmal vettek részt a megrendezésre került programjainkon. Vigyázzunk egymásra volt a gondolatunk és ez betartásra került. Reméljük a jövő elhozza a visszarendeződést a régi kerékvágásba.

Az Elnök emlékezteti a vezetőséget az Unilever Tömegsportegyesület jelenlegi pénzügyi helyzetére. Kiemelte, hogy a "COVID 19" járvány miatt programjaink egy része nem tudott megvalósulni, pályázni pedig csak programok megvalósítására tudunk. Kiadásaink nagyrészt az Szja 1% és pályázati, valamint a tagdíjakból befolyt összegéből lettek támogatva.

A tavalyi pénzügyi elszámolás megtörtént: egyszerűsített beszámolót(2) az OBH, és a NAV felé a megfelelő nyomtatványok be lettek küldve. A 2021-es évi megnyert „Civil II” pályázat felé való elszámolás Szakmailag és Pénzügyileg is rendben megtörtént.

A beszámolóhoz a vezetőség részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a vezetőségi tagok nem kértek.

Az Egyesület elnöke megjegyezte, hogy az egyesületi éves tagdíj összege, 3.600.- Ft azaz Háromezer-hatszáz forint, vagyis havi 300.- Ft. A tagdíj - amely nem bontható meg havi díjra - január 01-től – december 31.-ig, egész évben egy összegben fizetendő az újonnan belépő tagoknak is.

Megállapítottuk, hogy az egyesületünk tagdíja továbbra is csak jelképes összegű a hasonló egyesületekhez viszonyítva is, ezzel lehetőséget biztosítunk az alacsonyabb jövedelemmel vagy jövedelemmel nem rendelkező, de a szabadidősportban részt venni szándékozók rendszeres sporttevékenységének támogatására. A járványhelyzet miatt a vezetőség részéről egyöntetű ötlet született, hogy az egyesületi anyagi résztámogatásokból csak a befizetett tagdíjjal rendelkező egyesületi tagok részesülhetnek, a tagdíj szüneteltetés vagy esetleges pártoló tagdíj továbbra is fenn tartható.

Reményeink szerint, a felmerülő költségek, a befolyt pályázati bevételekből továbbra is támogathatóak. Az Elnök kiemelte a költségtakarékos gazdálkodás szerepét az Unilever Tömegsportegyesület folyamatos működésének fenntartásában.

A levezető elnök nyílt szavazásra tette fel azt a kérdést, hogy az éves tagdíj maradjon-e a 3600 .-Ft.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2022/KGY01/03 sz. határozat

Éves beszámoló megtörtént (2.), a Közgyűlés egyhangúan elfogadta. Az egyszerűsített beszámolót az OBH felé és a NAV felé a megfelelő nyomtatványok be lettek küldve. Tagdíj a 2022 évben nem változik, 3 600.- Ft/év, azaz háromezer hatszáz forint marad. A járványhelyzet miatt a tagdíj befizetése szüneteltethető, azonban az egyesület által szervezett és megtartott programokra támogatást csak a befizetett tagdíjjal rendelkező tagok kaphatnak.

4. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület részére az 1% felajánlások megbeszélése.

A szervezetünk továbbra is szerepel az adott rendelkező évre az SZJA 1%-os kedvezményezettek listáján. A 2021. évben 120.713.- Ft azaz Egyszázhúszezer-hétszáztizen három forint volt a felajánlásból beérkezett összeg, amely a 2020-as évhez viszonyítva kevesebb.

Szükséges az emberek megszólítása, az egyesület céljainak és programjainak tágabb környezetben való propagálása, ami egyre nehezebb feladat. Az Egyesületünk ismertető anyagát újra szerkesztettük, ami letölthető az egyesület honlapjáról is.

(http://www.unileversport.hu/hirek/h2022/szoroanyag_2022.pdf)

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2022/KGY01/04 sz. határozat

A jövőben is az 1% felajánlások lehetősége adott számunkra - az Unilever Tömegsportegyesület (19458614-1-42) adószámára, amit célirányosan a programjaink bekerülési költségeinek csökkentésére fordítunk. Az egyesület céljainak és programjainak tágabb környezetben való propagálása növelhetné a felajánlók körének számát.

5. sz. Napirendi pont:

Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2022 -es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése.

Az elnök ismerteti a teljes 2022. éves program tervezetet. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2022 évben javasolt kibővített programok szervezésére segítséget kér a vezetőség, mivel ez évben a kiemelt sport és oktató programjainkra fókuszálunk az alábbiak szerint

Szakcsoportok vállalásai:

Teremlabdarúgó szakosztály:

·          Időskorúak kispályás amatőr labdarúgó versenye (felelős: Lénárt András)

Five Friends Ground Golf szakosztály:

·         Ground Golf Magyar Bajnokság és bemutató. (felelős: Nagyné Kovács Mária)

Természetjáró szakosztály:

·         „Nyári Természetjáró vízi és kerékpáros túra program a Tiszán", (felelős: Bordás Sándor)

·         „Szigetközi hullámtéri barangolás” (Sidó Katalin)

·         „Szekszárd környéke - Gemenci vízitúra. (felelős: Mészáros Jolán)

·         Túramozgalom kialakítása (felelős: Viola Zsolt)

Kerékpáros szakosztály:

·         Kerékpáros túrák szervezése és lebonyolítása (felelős: Fekete Gábor)

Horgász szakosztály:

·         Horgászversenyek szervezése és lebonyolítása, (felelős: Lengyel Balázs)

·         Díjazások átadása. (felelős: Dikácz Attila)

E programok összetettsége több ember összehangolt munkáját igényli. A vezetőség továbbra is számít a szakcsoportok hathatós segítségére. Amennyiben a szakcsoportoknak valamiben kérik a segítséget, akkor természetesen a Vezetőség is viszont segít (pl. hírek megjelentetése, reklámanyag, hirdetés, aktuális pályázat írás, események összehangolása, honlap szerkesztés, érdekképviselet, stb.) nekik.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2022/KGY01/05 sz. határozat.

Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások továbbra is elsődlegesek. Célunk az Önkéntes segítők bevonása, létszámuk növelése.

6. sz. Napirendi pont:

Egyebek.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a Közgyűlésen megjelent vezetőségi tagok közreműködését és bezárja a Közgyűlést.

Budapest, 2022 január 28.

 

Mecsnóber Attila

Elnök

……………………………………………….

*****

 

 

Sidó Katalin

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………….

*****

 

 

Dikácz Attila

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

*****

 

 

 

(2.) A pénzügyi beszámoló főbb mutatói a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként kerül csatolásra

E-mail :  klikk-klikk !!