Jegyzőkönyv

 

Felvéve: az UNILEVER Tömegsportegyesület ( 1151 Bp.Horváth M.u.2.) 2006.február.20-án 14 órakor megtartott közgyűlésén.

A közgyűlés helyszíne: az Unilever Magyarország KFT Rákospalotai Élelmiszeripari Gyára, 1151 Bp. Horváth M.u.2.

A közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján az elnök megállapítja, hogy a 14:00 órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, így 15:00 órakor megnyitja a közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Garamvölgyi Jánosnét jegyzőkönyv vezetőnek.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Sára Andrást a jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

  1. Az egyesület jövőbeli feladatai.
  2. Az Egyesület további működésének-átalakulásának megbeszélése.
  3. Programtervezet.
  4. Az UTSE pénzügyi támogatási körének kibővítése (szponzorálási lehetőségek).

Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.
Izápi István javaslatot tesz, hogy egészítsük ki a napirendi pontokat az Alapszabály módosítás, elnökségi tagok létszám csökkentése, az Egyesület nevének és eddigi telephelyének cím változtatásával, a tagok felvételének megállapításával és a 2006-os tagdij megállapításával.
A tagok egyhangúlag elfogadják a napirendi pontok kiegészítését,vagyis 5 sz. pontba a tagdíj megállapítása és 6.sz.pontba felkerül az alapszabály módosítása.

1.sz.Napirendi pont:

Az egyesület jövőbeli feladatai módosulnak:

- a Rákospalotai gyár felszámolása következtében - a jelenlegi tagság a rákospalotai dolgozók és a kerületben élő pártoló tagok teszik ki, s az Egyesületet ezután is tovább szeretne működni, ám a fő szponzorunk visszalépését követően - mint kerületi civil szervezet, változtatott névvel és telephellyel kell a jövőben tovább működni.
- A Tömegsport Egyesület ezután szervesen illeszkedne a XV. kerület civil és tömegsport életébe.

A közgyűlés megvitatja a felmerült lehetőségeket és arra a megállapodásra jut, hogy a kitűzött cél a megvalósítása végett az elnökségi tagok felveszik a kerület vezetésével és a BSZSZ -gel a kapcsolatot.
A XV. kerületben és azon kívül élő volt Növényolajos Nyugdíjas emberekkel is továbbra is szoros kapcsolatot tartunk.
Ha szükséges, akkor az Unilever Tömegsport egyesület nevének változtatása : Növényolajosok Nosztalgia Tömegsport egyesület.
A telephely változtatásra történt javaslat : Budapest 1151 Szőcs Bertalan u. 72.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

1/2006. határozat

Ha szükséges, akkor az Unilever Tömegsport egyesület nevének változtatása : Növényolajosok Nosztalgia Tömegsport egyesület.
A telephely : Budapest 1151 Szőcs Bertalan u. 72.

2.sz.Napirendi pont:

Az Egyesület további működésének-átalakulásának megbeszélése: folytonos működésének fenn tartása és a már meghirdetett programok zavartalanul tovább vitele.
Kapcsolat tartásra kell egy biztos fórum ami akár az internet is lehet, amelyre felkerülne egy chet vonal vagy e-mail hálózat - címlista.
Az Egyesületnek kell keresni egy olyan központi helyet, ami a bázisa is lenne ahol akár olyan programokat is lehet rendezni, ami egybe forrasztaná a kerületben a fedett teremsportolási lehetőséget kereső embereket (Ping -pong , Darts , Fitness - Torna , Csocsó , Gomb-foci ).
A kerületi Városházi Naplóban a programok bekerülnének részletes ismertetéssel.
A meg nem jelent tagokat is aktívan be kell vonni a propaganda munkába, hogy a tömegsportot népszerűsítsék az ismereti köreikben és minél nagyobb tömegeket vonjanak be a szabadidő hasznos eltöltésébe.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

2/2006. határozat

A közgyűlés megvitatja a a felmerült lehetőségeket és arra a megállapodásra jut, hogy az Egyesület folytonos működésének fenn tartása a fő cél és egy központi bázis keresésre is terjedjen ki a kapcsolat felvétel.

3.sz.Napirendi pont:

Programtervezet:

Az elnök ismerteti a 2006 éves programot.
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tavaly javasolt kibővített programok koordinálására, szervezésére a sportcsoportok - amit magukra vállaltak - , a különböző okok miatt sajnos nem váltották be a hozzá fűzött reményeket.
Ami megvalósult: az egyesület programjainkat rendezvényeinket :
- az Unilever Mo.kft. helyi UNIBEST újságunkban beszámolók készültek,
- külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek rendezvényeink ( Internet – WEB ,
http://unileversport.uw.hu , http://unilevertse.atw.hu / honlapon).

Ami ezután kibővülhetne:
- a XV. kerületi Városházi Naplóban cikkek megjelenítése,
- BSZSZ programok sűrűbb látogatása
- meghívásos rendezvényeken az egyesület részvétele
- belföldi Tömegsport Szervezetekkel való kapcsolat felvétel
- külföldi testvérszervezet iránti érdeklődés, velük közös programok tervezése.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

3/2006.határozat

Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások.

4.sz.Napirendi pont:

Az Egyesület pénzügyi támogatási körének kibővítése (sponzorálási lehetőségek):

Az Elnök ismerteti a tagokkal az Egyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét.
A könyvelési munkák megváltoztatása miatt felveszi a kapcsolatot Molnár Mónikával, mivel a könyvelés ezután nem az Unilever Váci úti központban történne .
A könyvelési és adatszolgáltatásra külső munkatársat kell keresnünk megállapodás szerint.
A pénztárnok folytatja az egyesület pénzügyi munkáját a már bevezetett könyvelési rendszer alapján.
A Sportkör támogatási rendszerét kibővítjük (pályázatok elnyerése, estleges hirdetési rendszerrel akár az Egyesület honlapján akár a sport rendezvényeken való résztvevők mezén hirdető feliratok elhelyezésével ).

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

4/2006.sz.határozat

A tavalyi pénzügyi elszámolás rendben megtörtént és az idei költségvetésre tervezet készül, pályázatok benyújtása , új pénzügyi könyvelési lehetőség megkeresése.

5.sz.Napirendi pont:

A tagdíj egységes szerkezetűvé váljon, amelynek éves mértéke egy összegben kerüljön befizetésre.

5/2006.határozat

A közgyűlés az összeg megvitatása után egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

  1. a 2006. évre a tagdíj a dolgozók részére : 500,- Ft, azaz ötszáz forint.
    a Pártoló tagok : 1000,- Ft, azaz ezer forint.
  2. a 2007.évben  új tag belépési díj (egyszeri): 2000.- Ft, azaz kettő ezer forint lesz.
    és az éves tagdíj egységesen 1000,- Ft, azaz ezer forint lesz.

6.Napirendi pont:

Izápi István ismerteti az alapszabály módosítás tervezetét. A közgyűlés az egyes tervezett módosítások megvitatása után egyhangúlag elfogadja a módosításokat és a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

6/2006.sz.határozat

Az elnök : / változatlanul / Mecsnóber Attila
Elnökségi tagok : / változatlanul / Izápi István
/ változatlanul / Sára András
/ változatlanul / Molnár Mónika
Pénztárnoki - Garamvölgyi Jánosné

A sportegyesület számvizsgáló bizottságának tagja :
- Somfai Györgyné / változatlanul /
- Csernánszki Erika / változatlanul /
- Samu Sándor lakcím : Budapest 1151. Csobogós u.4.   sz.ig.sz.: ...........................

A módosítások az alapszabály módosítását vonja maga után.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a közgyűlést.

Budapest,2006-02-22

Mecsnóber Attila ..................................................... elnök

Garamvölgyi Jánosné .............................................. jegyzőkönyv vezető

Sára András ............................................................. jegyzőkönyv hitelesítő