Jegyzőkönyv

 

Felvéve: az UNILEVER Tömegsportegyesület (1151 Bp.Horváth M. u. 2.) 2006.október.13-án 17 órakor megtartott közgyűlésén.

A közgyűlés helyszíne:

a volt Unilever Magyarország KFT Rákospaloti Élelmiszeripari Gyára - Kultúrháza, 1151 Bp. Horváth M.u.2.

A közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján az elnök megállapítja, hogy a 17:00 órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, így 18:00 órakor megnyitja a közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Garamvölgyi Jánosnét  jegyzőkönyv vezetőnek.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Samu Sándort a jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

  1. Az egyesület jövőbeli civil feladatai. – Darts szakcsoporttal való kiegészülés
  2. Az Egyesület további működésének-átalakulásának megbeszélése.
  3. Programtervezet.
  4. A tömegsport egyesület pénzügyi helyzete.

Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.
Izápi István javaslatot tesz, hogy egészítsük ki a napirendi pontokat a „Civil ház” megalakításának javaslatával, az előző taggyűlésen megszavazott - Egyesület nevének és eddigi telephelyének cím változtatásával való mielőbbi intézkedéssel. A tagok egyhangúlag elfogadják a napirendi pontok kiegészítését, vagyis 2 sz. pontba tartozó kiegészítést „Civil Ház” megalakításával .

1 .sz. Napirendi pont:

Az egyesület civil feladatai :

Az elnökségi tagok felvették a XV. kerület vezetésével a kapcsolatot és a volt Növényolajos Nyugdíjas emberekkel is. Megkerestek több civil szervezetet és különböző civil rendezvényeken is aktívan képviseltették magukat. Felmerült a következő javaslat, hogy más sport és civil szervezettekkel együttműködési szerződéseket kössünk a további fejlődés miatt.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

1/2006. határozat

Az Unilever Tömegsport egyesület társszervezeti megállapodást köt az Első Budapesti Darts Egyesülettel és továbbra is keresi a kapcsolatfelvételt további szervezetekkel. Darts Szakcsoport megalakítása megtörtént.

 

2.sz.Napirendi pont:

Az Egyesület további működésének-átalakulásának megbeszélése: folytonos működésének fenntartása és a már meghirdetett programok zavartalanul tovább vitele.
Az Egyesületnek XV ker. Önkormányzattal megállapodást kell kötnie a „Civil Ház” működtetésére, ami a bázisa is lenne és amely hely  olyan központi helyet teremtene számára, ahol a többi civilszervezettel közösen  rendezvényeket, akár olyan programokat is lehet rendezni, ami egybe forrasztaná a kerületben a fedett teremsportolási lehetőséget kereső embereket (Ping -pong , Darts , Fitness - Torna , „Csocsó” , Gomb-foci ).
A kerületi Városházi Naplóban a programok bekerülnének részletes ismertetéssel.
A meg nem jelent tagokat is aktívan be kell vonni a propaganda munkába, hogy a tömegsportot népszerűsítsék az ismereti köreikben és minél nagyobb aktív amatőr sportszerető embert vonjanak be a szabadidő hasznos eltöltésébe.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

2/2006. határozat

A közgyűlés megvitatja a felmerült lehetőségeket és arra a megállapodásra jut, hogy az Egyesület folytonos működésének fenn tartása a fő cél és egy központi bázisra „Civil Ház” írásos szerződésre is terjedjen ki a kapcsolat felvétel.

3.sz.Napirendi pont:

Programtervezet: Az elnök ismerteti a 2007 éves programot.
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a társszervezetek programjain rendezvényei is részt lehet venni, a meghirdetett feltételek mellett.

Ami megvalósult: az egyesület programjaiból, rendezvényeiből:

- külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek rendezvényeink ( Internet – WEB ,
http://unileversport.uw.hu , http://unilevertse.atw.hu / honlapokon).
- a XV. kerületi Városházi Naplóban cikkek megjelenítése,
- meghívásos rendezvényeken az egyesület részvétele.
- BSZSZ programok sűrűbb látogatása.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

3/2006.határozat

Kapcsolatok kibővítése , biztos programtervezet, hirdetések, felhívások ismertetése .

4.sz.Napirendi pont:

Az Egyesület pénzügyi támogatási körének kibővítése (sponzorálási lehetőségek):

Az Elnök ismerteti a tagokkal az Egyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét.
A könyvelési munkák megváltoztatása miatt felvette a kapcsolatot Molnár Mónikával. A pénztárnok folytatja az egyesület pénzügyi munkáját a már bevezetett könyvelési rendszer alapján.
A Sportkör támogatási rendszerét kibővítettük. (2 db pályázat elnyerése).

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

4/2006.sz.határozat

A tavalyi pénzügyi elszámolás rendben megtörtént és az idei költségvetésre tervezet készül, újabb civil pályázatok benyújtása , további új pénzügyi könyvelési lehetőség megkeresése.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a közgyűlést.

Budapest,2006-10-13

Mecsnóber Attila ..................................................... elnök

Garamvölgyi Jánosné .............................................. jegyzőkönyv vezető

Samu Sándor ............................................................. jegyzőkönyv hitelesítő