Az Összefogás a Fiatalokért Civil Szakmai Műhely Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

1. - Általános rész

A Műhely neve: Összefogás a Fiatalokért Civil Szakmai Műhely

Összejöveteleinek helye: Polgármesteri Hivatal

Elérhetősége: Cím: 1153 Budapest Bocskai u. 1-3.

Tel:  3053125

e-mail: avarkeszi.bela@bpxv.hu

Esetenként kihelyezett ülés is lehetséges.

Területi határ: Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata közigazgatási területe

2. - A Műhelyek céljai

- A civil szervezetek együttes tevékenykedése a kerületi fiatalokért

- Megismerni és megismertetni az azonos szakterületen vagy azonos célokért tevékenykedő civil szervezetek munkáját.

- Érdekegyeztetés, közös érdekképviselet.

- Partnerség a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatalának képviselőivel, bizottságaival, szakembereivel.

3. - Civil Műhelyek tagsága, tagság megszűnése

- Minden szervezet lehet tag, aki tényleges tevékenységet folytat vagy szervez.

- Regisztráltatja magát az önkormányzatnál.

- A műhely találkozóira nem kap meghívót az, aki egymást követő három alkalommal bejelentés nélkül nem jelenik meg a műhelytalálkozókon.

- A tagság megszűnhet a Szervezet írásbeli kérelme alapján.

4. - Jogok és kötelezettségek

- Minden regisztrált Civil Szervezet egy szavazati joggal rendelkezik, de ezt a jogot csak személyesen vagy a megbízottja által gyakorolhatja.

- A műhelytalálkozókra a meghívót a műhely tagjai az összejöveteleket megelőzően minimum 8 nappal hamarabb e-mailben vagy postai úton kapják meg.

- Minden tagnak jogában áll az összejövetelen új napirendi pontra javaslatot tenni, melyet a jelenlévőknek  többségi szavazattal kell támogatni, hogy az, napirendre kerülhessen.

- A Műhelyek tagjainak lehetőség szerint minden összejövetelen jelen kell lenni

5. - Műhelydelegáltak   és elnök megválasztása

- A regisztrált Civil Szervezetek delegáltakat és elnököt választhatnak maguk közül a jelenlévők 2/3-ának azonos szavazata esetén.

- Az Önkormányzat Bizottsági ülésein a megválasztott delegáltak a Műhely véleményét képviselhetik.

- A delegált visszahívható a jelenlevő tagság 2/3-ának azonos szavazata alapján. A delegált visszahívásának kezdeményezését a műhelytagok számára kiküldött meghívóban előre jelezni kell.

- A Műhely delegáltjait és elnökét évente választja meg.

- A delegáltak és az elnök jogosultak a műhely tevékenységéről nyilatkozni a médiában.

6. - A Műhely munkarendje

A Műhely szükség szerint, de legalább negyedévente tart összejövetelt, melyet az elnök   hív össze. A kiértesítésekről a civil referens gondoskodik.

A műhelyek programját az elnök a tagok igényei alapján állítja össze. Az összeállítás során figyelembe veheti a Képviselő-testület ülésein tárgyalandó aktuális napirendi pontokat.

A műhely üléséről jegyzőkönyvet / emlékeztetőt és jelenléti ívet kell készíteni, melyet a civil referens irattároz.

A jegyzőkönyv vezetéséről az elnök gondoskodik.

7. - Döntéshozatal

A műhely döntéseit, állásfoglalásait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (a jelen lévő civil szervezetek képviselőinek többsége) meg. Sürgős esetben az elnök e-mailen történő vélemény-nyilvánítást és szavazást is kérhet.