Jegyzőkönyv

Felvéve: az UNILEVER Tömegsportegyesület (1151 Bp.Horváth M. u. 2.) 2008.03.17-én 17:30 órakor megtartott közgyűlésén.

A közgyűlés helyszíne:a volt Unilever Magyarország KFT Rákospalotai Élelmiszeripari Gyára - Kultúrháza, 1151 Bp. Horváth M.u.2.

A közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján az elnök megállapítja, hogy a 17:30 órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, így 19:00 órakor megnyitja a közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Dikácz Attilát  jegyzőkönyv vezetőnek.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Gyomai Pált a jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

  1. Az egyesület jövőbeli civil feladatai. – Kossuth Nevelési - Oktatási Központtal való közös program.
  2. Programtervezet.
  3. Civil pályázatok terveinek megbeszélése.
  4. Pénzügyi elszámolás

Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban. Izápi István javaslatot tesz, hogy egészítsük ki újfent a napirendi pontokat a „Civil ház” megalakításának javaslatával. A tagok egyhangúlag elfogadják a napirendi pontok kiegészítését,vagyis 5 sz. pontba tartozó kiegészítést „Civil Ház” megalakításának szorgalmazása .

Az elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1 .sz. Napirendi pont:

Az Unilever Se. elnökségi tagok , a volt Növényolajos Nyugdíjas Szervezet vezetője és az EBDE vezetőségi tagjával közösen felvették a XV. kerület Önkormányzatával a kapcsolatot a civil élet továbbfejlesztésével kapcsolatban. Megkerestek több civil szervezetet és különböző civil rendezvényeken is aktívan, képviseltették magukat. Felmerült a következő javaslat, hogy - mint a tavalyi évben is - idén is együttműködési szerződéseket kössünk sport és civil szervezettekkel a további fejlődés miatt. Elsőként a kerületben hiányként jelentkező természetjáró szakosztály megalakítását tűznénk ki célul.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

1/2008. határozat

Az Unilever Tömegsport egyesület társszervezeti megállapodást fog kötni Reményi Pállal az Északi-fény Természetjáró Sportegyesülettel vezetőjével (e-mail eszakifenyte@t-online.hu) és továbbá Ősz Istvánnal a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Természetjáró Szakosztály elnökével a XV. Kerületi Természetjáró szakosztály megalakítására.

2.sz.Napirendi pont:

Az Egyesület további működésének megbeszélése: folytonos működésének fenntartása és a már meghirdetett programok zavartalanul tovább vitele. Az elnök ismerteti a 2008 éves programot. A kerületi Városházi Naplóban e programok bekerülnének részletes ismertetéssel, szórólapos ismeret felhívás létrehozása és terjesztése a rendezvényeken programjaink ismertetése valamint új tagok felvételére. A meg nem jelent tagokat is aktívan be kell vonni a propagandamunkába, hogy a tömegsportot népszerűsítsék az ismereti köreikben és minél nagyobb aktív amatőr sportszerető embert, vonjanak be a szabadidő hasznos eltöltésébe. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a társszervezetek programjain rendezvényei is részt lehet venni, a meghirdetett feltételek mellett.

Ami megvalósult: az egyesület programjaiból, rendezvényeiből:

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

2/2008. határozat

A közgyűlés megvitatja a felmerült lehetőségeket és arra a megállapodásra jut, hogy az Egyesület folytonos működésének fenn tartása valamint tovább fejlődése a fő cél, hirdetések, felhívások ismertetése.

3.sz.Napirendi pont:

Civil pályázatok terveinek megbeszélése: A XV kerület Önkormányzat által meghirdetett „Civil szervezetek programjainak támogatására” pályázat. A pályázat a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek programjaihoz való hozzájárulás. A támogatásra, rendelkezésre álló szétosztható összeg összesen 8 000 000 Ft a következő programokra:

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

3/2008.határozat

Kapcsolatok kibővítése, pályázatok benyújtása (C/I, C/III, C/IV, C/V), biztos programtervezet.

4.sz.Napirendi pont:

Az Egyesület pénzügyi támogatási körének kibővítése (szponzorálási lehetőségek. Az Elnök ismerteti a tagokkal az Egyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét. A könyvelési munkák miatt felvette a kapcsolatot Molnár Mónikával. A pénztárnok folytatja az egyesület pénzügyi munkáját a már bevezetett könyvelési rendszer alapján.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

4/2008. sz. határozat

A tavalyi pénzügyi elszámolás rendben megtörtént és az idei költségvetésre tervezet készül, újabb civil pályázatok benyújtása , további új pénzügyi könyvelési lehetőség megkeresése.

5.sz.Napirendi pont:

Az Unilever SE. régebbi javaslatára - a többi civil szervezetek visszajelzése alapján - a XV ker. Önkormányzat a mostani új tulajdonossal megállapodást kell kötnie a „Civil Ház” működtetésére. A ház egyben bázisa is lenne, és amely hely olyan központi helyet teremtene számára, ahol a többi civilszervezettel közösen rendezvényeket, akár olyan programokat is lehet rendezni, ami egybe forrasztaná a kerületben a fedett teremsportolási lehetőséget, kereső embereket (Ping -pong, Darts, Fitness-Torna, „Csocsó”, Gomb-foci, Go játék, Terem autómodellezés ).

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

5/2008.sz.határozat

A továbbiakban is szorgalmazni kell a Kerületi Civil referensnél a Civil – Ház megalakítását.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a közgyűlést.

Budapest,2008-03-17

Mecsnóber Attila elnök .....................................................................
Dikácz Attila jegyzőkönyv vezető .....................................................................
Gyomai Pál jegyzőkönyv hitelesítő .....................................................................