Jegyzőkönyv

Felvéve: az UNILEVER Tömegsportegyesület (1151 Bp. Horváth M. u. 2.) 2008.06.14.-én 17:00 órakor megtartott közgyűlésén.

A közgyűlés helyszíne: A volt Unilever Magyarország Kft. Rákospaloti Élelmiszeripari Gyára Kultúrháza, 1151 Bp. Horváth M.u.2.

A közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján az elnök megállapítja, hogy a 17:00 órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, így 18:00 órakor megnyitja a közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Dikácz Attila jegyzőkönyv vezetőnek.

A közgyűlés egyhangúan megválasztja Fekete Gábort a jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

  1. A sportegyesület Alapszabályának esetleges módosításának megtárgyalása.
  2. A vezető tisztségviselők megválasztása.
  3. Az egyesületi tagdíj összegének megállapítása.
  4. Az egyesület jövőbeli civil feladatai. Kossuth Nevelési Oktatási Központtal való közös program
  5. Programtervezet.
  6. Civil pályázatok terveinek megbeszélése.
  7. Pénzügyi elszámolás

Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.
Izápi István javaslatot tesz, hogy egészítsük ki újfent a napirendi pontokat a „Civil ház” megalakításának javaslatával. A tagok egyhangúlag elfogadják a napirendi pontok kiegészítését,vagyis 8 sz. pontba tartozó kiegészítést „Civil Ház” megalakításának szorgalmazása .

1. sz. Napirendi pont:

Az Elnök ismerteti a módosított lapszabályt, kiemelve a lényeges változtatásokat. A közgyűlés az egyes módosítások megvitatása után egyhangúlag elfogadja az egyesület új módosított alapszabályát

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

1/2008/a. sz. határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az egyesület új módosított alapszabályát.

2. sz. Napirendi pont:

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az egyesületvezető tisztségviselőit meg kell választaniuk 5 évre és javaslatot tesz a vezető tisztségviselő személyére vonatkozólag.

A javaslat a következő személyek, megválasztását tartalmazza:

A sportegyesület elnöke: Mecsnóber Attila lakcím: ................ szig.szám: ................
Az elnökség tagjai: Izápi István lakcím: ................ szig.szám: ................
  Sára András lakcím: ................ szig.szám: ................

A sportegyesület számvizsgáló bizottságának elnöke:

  Csernyánszky Erika lakcím: ................ szig.szám: ................

A sportegyesület számvizsgáló bizottságának tagjai:

  Fekete Gábor lakcím: ................ szig.szám: ................
  Samu Sándor lakcím: ................ szig.szám: ................

A közgyűlés a vezető tisztségviselők személyeinek megvitatása után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

2/2008/a. sz. határozat

Az egyesület elnöke 5 évi időtartamra: Mecsnóber Attila

Az egyesület elnökségi tagjai Izápi István és Sára András

Az egyesület számvizsgáló bizottságának elnöke: Csernyánszky Erika

Az egyesület számvizsgáló bizottságának tagjai: Fekete Gábor és Samu Sándor

3. sz. Napirendi pont:

Az Elnök javaslatot tesz a 2009.évi tagdíjemelésre. A 2009. évre a tagdíj magában foglalja a BTSSz tagdíját is fényképes igazolvánnyal együtt, ezért emelkedni fog a 2008 évhez képest.

A közgyűlés a módosítások megvitatása után egyhangúan elfogadja az egyesület új tagdíját

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

3/2008/a. sz. határozat

Az egyesület tagdíja 2009. évre 2400.- Ft, az az kettőezer négyszáz forint.

4. sz. Napirendi pont:

Az egyesület civil feladatai:

Az Unilever Se. Elnökségi tagok, a volt Növényolajos Nyugdíjas Szervezet vezetője és az EBDE vezetőségi tagjával közösen felvették a XV. kerület Önkormányzatával a kapcsolatot a civil élet továbbfejlesztésével kapcsolatban. Megkerestek több civil szervezetet és különböző civil rendezvényeken is aktívan, képviseltették magukat. Felmerült a következő javaslat, hogy mint a tavalyi évben is idén is együttműködési szerződéseket kössünk sport és civil szervezettekkel a további fejlődés miatt. Elsőként a kerületben hiányként jelentkező természetjáró szakosztály megalakítását tűznénk ki célul.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

4/2008/a. sz. határozat

Az Unilever Tömegsport egyesület társszervezeti megállapodást fog kötni Reményi Pállal az Északi-Fény Természetjáró Sportegyesülettel vezetőjével (e-mail eszakifenyte@t-online.hu) és továbbá Ősz Istvánnal a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Természetjáró Szakosztály elnökével a XV. Kerületi Természetjáró szakosztály megalakítására.

5. sz. Napirendi pont:

Az Egyesület további működésének megbeszélése: folytonos működésének fenntartása és a már meghirdetett programok zavartalanul tovább vitele. Az elnök ismerteti a 2008 éves programot. A kerületi Városházi Naplóban e programok bekerülnének részletes ismertetéssel, szórólapos ismeret felhívás létrehozása és terjesztése a rendezvényeken programjaink ismertetése valamint új tagok felvételére. A meg nem jelent tagokat is aktívan be kell vonni a propagandamunkába, hogy a tömegsportot népszerűsítsék az ismereti köreikben és minél nagyobb aktív amatőr sportszerető embert, vonjanak be a szabadidő hasznos eltöltésébe.
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a társszervezetek programjain rendezvényei is részt lehet venni, a meghirdetett feltételek mellett.

Ami megvalósult: az egyesület programjaiból, rendezvényeiből:

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

5/2008/a. sz. határozat

A közgyűlés megvitatja a felmerült lehetőségeket és arra a megállapodásra, jut, hogy az Egyesület folytonos működésének fenn tartása valamint tovább fejlődése a fő cél, hirdetések, felhívások ismertetése.

6. sz. Napirendi pont:

Civil pályázatok terveinek megbeszélése:
A XV kerület Önkormányzat által meghirdetett „Civil szervezetek programjainak támogatására” pályázat.

A pályázat a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek programjaihoz való hozzájárulás.

A támogatásra, rendelkezésre álló szétosztható összeg összesen 8 000 000 Ft a következő programokra:

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

6/2008/a. sz. határozat

Kapcsolatok kibővítése, pályázatok benyújtása (C/I, C/III, C/IV, C/V), biztos programtervezet

7. sz. Napirendi pont:

Az Egyesület pénzügyi támogatási körének kibővítése (szponzorálási lehetőségek. Az Elnök ismerteti a tagokkal az Egyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét. A könyvelési munkák miatt felvette a kapcsolatot Molnár Mónikával. A pénztárnok folytatja az egyesület pénzügyi munkáját a már bevezetett könyvelési rendszer alapján.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

7/2008/a. sz. határozat

A tavalyi pénzügyi elszámolás rendben megtörtént és az idei költségvetésre tervezet készül, újabb civil pályázatok benyújtása, további új pénzügyi könyvelési lehetőség megkeresése.

8. sz. Napirendi pont:

Az Unilever SE. régebbi javaslatára a többi civil szervezetek visszajelzése alapján a XV ker. Önkormányzat a mostani új tulajdonossal megállapodást kell kötnie a „Civil Ház” működtetésére. A ház egyben bázisa is lenne, és amely hely olyan központi helyet teremtene számára, ahol a többi civilszervezettel közösen rendezvényeket, akár olyan programokat is lehet rendezni, ami egybe forrasztaná a kerületben a fedett teremsportolási lehetőséget, kereső embereket (Ping -pong, Darts, Fitness-Torna, „Csocsó”, Gomb-foci, Go játék, Terem autómodellezés).

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

8/2008/a. sz. határozat

A továbbiakban is szorgalmazni kell a Kerületi Civil referensnél a Civil – Ház megalakítását.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a közgyűlést.

Budapest,2008-06-14

Mecsnóber Attila elnök .......................................................
Dikácz Attila jegyzőkönyv vezető .......................................................
Fekete Gábor jegyzőkönyv hitelesítő .......................................................