Jegyzőkönyv

Felvéve: az Unilever Tömegsportegyesület (1151 Bp. Horváth M. u. 2.) 2014.02.10.-én 18:00 órakor megtartott közgyűlésén.

A közgyűlés helyszíne: Unilever Kultúrház (Cím: 1151 Budapest, Horváth Mihály u. 2.)

A közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján az elnök megállapítja, hogy a 17:00 órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, így 18:00 órakor megnyitja a közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés egyhangúan megválasztja Klement Melindát jegyzőkönyvvezetőnek.

A közgyűlés egyhangúan megválasztja Dikácz Attilát a jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

1.     A vezető tisztségviselők megválasztása. A sportegyesület Alapszabályának módosításának megtárgyalása.

2.     Bankszámla és banki ügyintézés felett való rendelkezést végző személyek megválasztása.

3.     Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének változtatása.

4.     Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

5.     Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2014 - es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek.

6.     Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése.

A levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy az idővel való gazdálkodás érdekében a Közgyűlés határozzon arról, hogy napirendi pontonként a kérdések, és hozzászólások idejét 3 percben korlátozza. Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban. Az ügyrendi javaslathoz kérdést nem tettek fel, hozzászólás, vélemény nem érkezett.

A levezető elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1. sz. Napirendi pont:

A Közgyűlés egyhangúan döntött arról, hogy kérdésekre és hozzászólásokra fordítható időt napirendi pontonként legfeljebb 3 percben korlátozza. Az időfelhasználás figyelemmel kísérésére és a rendelkezésre álló összes idővel történő gazdálkodásra a levezető elnököt bízza meg.

A vezető tisztségviselők megválasztása. A sportegyesület Alapszabályának módosításának megtárgyalása.

Az elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az alapszabály által meghatározott öt éves időszak lejárta után a tisztségviselők megválasztása elkövetkezett. Egyben bejelenti, hogy három választott tisztség viselője Izápi István és Sára András elnökségi tagok valamint Csernyánszky Erika számvizsgáló bizottság elnöke egyéb elfoglaltságukra hivatkozva nem tudják vállalni az újra jelölésüket és egyben lemondanak tisztségükről. Ez magával vonja helyettük az új tisztségviselők megválasztását illetve az elnök személyének megállapítását, megválasztását. Az elnök megköszöni eddigi hathatós munkájukat a két leköszönő elnökségi tagnak és egyben felkéri a közgyűlésen megjelent tagságot, hogy válassza meg a következő öt évre a tisztségviselőket. Ismerteti, hogy a döntést követően az új elnök illetve tisztségviselők kötelesek az alapszabályban a változtatásokat eszközölni.


 

A leköszönő elnökségi tagok helyett a javaslata a következő: 3 fő

Elnökségi tagok :                                 Sidó Katalin

                                                                Dikácz Attila

Számvizsgáló bizottság elnöke:       Farkas István

A közgyűlés elfogadta az elnökségi tagok lemondását és a helyettük javasolt személyeket egyhangúlag megszavazta.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

1/2014. sz. határozat

Elnök :                                                    / változatlanul / Mecsnóber Attila

Elnökségi tagok :                                 Sidó Katalin / sz. szám

                                                                Dikácz Attila / sz. szám

Számvizsgáló bizottság elnöke:       Farkas István / sz. szám

Számvizsgáló bizottság tagjai:         / változatlanul / Fekete Gábor

                                                                / változatlanul / Samu Sándor

(Az Alapszabály módosítása a jegyzőkönyv 1. számú mellékletként kerül csatolásra)

2. sz. Napirendi pont:

Bankszámla és banki ügyintézés felett való rendelkezést végző személyek megválasztása.

A levezető elnök megköszöni Izápi Istvánnak az eddig Budapest Bank Zrt. És az Unilever Tömegsportegyesület Banki ügyeiben való ügyintézést. Az Elnök ismerteti további rendelkezési lehetőségeket,és az új elnökségi tagok közül felkéri Dikácz Attilát a Budapest Banknál vezetett bankszámla és banki ügyintézésre. Az ügyintézés felett való rendelkezés társ aláírási jogkörrel ruházza fel (úgymint pénz átutalás rendelkezésben).

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

2/2014. sz. határozat

Budapest Banknál vezetett bankszámla és banki ügyintézésre Mecsnóber Attila és Dikácz Attila közös aláírással jogosult.

3. sz. Napirendi pont:

Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének változtatása.

Az Elnök ismerteti a tagokkal az Unilever Tömegsportegyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét. A könyvelési munkára megbízott munkatárs, eddig kiválóan végezte munkáját, amivel meg vagyunk elégedve. A megnövekedett adminisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségeket folyamatosan figyeli és értesíti sportkörünket. A tavalyi pénzügyi elszámolás megtörtént: egyszerűsített beszámolót az OBH és a NAV felé el kell küldeni. Az Önkormányzat és a pályázatok felé való elszámolások megtörténtek. A Főváros Önkormányzat XV. Kerület KKES Bizottság felé beadott kérvényünkre még nem érkezett érdemi válasz, amint az megérkezik a tagság tájékoztatva lesz az egyesület honlapján keresztül. A Tornaterem használat bérleti díj megállapítása után a tagságunk szintén kiértesítést kap.

Az Elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, és vitára indítványozza, hogy a tagdíjemelés az idei évben is lehetséges, de a jó gazdálkodás miatt nem szükséges. A havi 200.- Ft, igaz csak jelképes összeg (évi 2400.- Ft) a költségek alakulása a befolyt pályázati bevételekből továbbra is támogatható. Mint eddig is a felhasználása a több napos programoknál lehetséges. Külön költség merült fel a volt Unilever Kultúrház fenntartási és rezsi költségeinek az áramdíj növekedése miatt. A ping-pong szakosztályunk tagjai részéről továbbra is külön költségként egyhavi 1000.- Ft -ot összeget kell folyósítaniuk. Ezt az összeget - mint az elmúlt évben - az eddig fenntartható költség fizetés kiegészítésére használjuk fel. A költségeken felül fennmaradó összeggel a szakosztály rendelkezik, amelyet teljes egészébe a ping-pong fejlesztésre használ fel.

Az Elnök kiemelte a költségtakarékos gazdálkodás szerepét az Unilever Tömegsportegyesület folyamatos működésének fenntartásában.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

3/2014. sz. határozat

Éves beszámoló megtörtént, egyhangúlag elfogadva. Tagdíj a 2014 évben marad a 2400.- Ft/év. A változatlan összegben megmaradt kiegészítő 1000.- Ft befizetése megszavazásra került és kiegészítése, hogy a ping-pongozó családoknál továbbra is egy befizetés alkalmazandó, személyektől függetlenül, a családok támogatása miatt., valamint a gyerekekre (18 év alatt) nem vonatkozik a kiegészítő befizetése.

(A pénzügyi beszámoló főbb mutatói a jegyzőkönyv 2. számú mellékletként kerül csatolásra)

4. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület részére a beérkezett és a majdan beérkező 1% felajánlások felhasználásának megbeszélése.

A felajánlásokat figyelemmel kísérjük és vezetjük, majdan beszámítjuk az egyesületi programok költségében. A 2013. évben 260 586.- Ft volt a felajánlásról beérkezett összeg. Az 1 % elszámolása a 12KOZ nyomtatványon a NAV felé le kell jelenteni.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

4/2014. sz. határozat

A jövőben is az 1% felajánlások lehetősége adott számunkra - az Unilever Tömegsportegyesület (19458614 - 1 - 42) számlájára -, amit célirányosan a programjaink költség bekerüléseire fordítunk.

5. sz. Napirendi pont:

Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2014 - es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek.

Az elnök ismerteti a 2014 éves programot. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tavaly 2013 évben javasolt kibővített programok szervezésére, a sportcsoportok - amit magukra vállaltak - beváltották a hozzá fűzött reményeket, a dicséret mindenkit megillet.

Ami megvalósult: az egyesület programjainkat, rendezvényeinket, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek rendezvényeink (Internet, napilapok, kerületi honlap /www.bpxv.hu /XV. kerületi újság). Honlapunkon www.unileversport.hu a testvér szervezeteink is hirdethetik programjaikat segítségünkkel. BSZSZ és MTSZ programok sűrűbb látogatása is pozitívumnak tekinthető. A meghívásos rendezvényeken az egyesület részvétele kibővült, fejlődésünk folyamatos. Más Tömegsport és Civil Szervezetekkel való kapcsolat felvételt és a külföldi testvérszervezetekkel - a XV kerületi Önkormányzat (Bitvai Nándor alpolgármester úr) segítségével - a közös programok tervezését szervezését is kibővítetjük, majd bevesszük pályázatainkba is.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

5/2014. sz. határozat

Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások továbbra is elsődlegesek.

6. sz. Napirendi pont:

Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által a 2014. évben is valószínű kiírásra kerülő - „Pályázat civil szervezetek programjainak támogatására 2014” fokozott figyelem alatt áll.

A pályázatokra a kijelölt programokkal mi is pályázunk.

A támogatásra rendelkezésre álló szétosztható összegek ismeretében tervezzük az

Új nemzedékek jövőjéért

b./ gyermekek üdültetése, táboroztatása,

c./ nevelési, oktatási tevékenység – elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

Nemzeti összetartozás erősítése

a./ rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel együttműködve,

Feladat a 2013 évben beadott és folyamatos elbírálás alatti Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőség 2014 - és egyéb pályázati lehetőség a Fővárosi Önkormányzat „Sz” jelű pályázat folyamatos figyelése. A tavalyi pályázatok elszámolása megtörtént.

A jövőben a sportkörünkkel és hozzánk csatlakozó „kisebb” civil szervezetekkel együtt pályázható pályázatokat figyelemmel kísérjük.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

6/2014. sz. határozat

Kapcsolatok kibővítése kerületi civil szervezetekkel, pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges az Unilever Tömegsportegyesület tovább fejlődése érdekében. A pályázatok elbírálása után ismertetjük honlapunkon az eredményt.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a közgyűlést.

Budapest, 2014. február 10.

Mecsnóber Attila

elnök

……………………………………………….

sz. szám

 

 

Klement Melinda

jegyzőkönyv vezető

……………………………………………….

sz. szám

 

 

Dikácz Attila

jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

sz. szám

 

 

 

E-mail :  klikk-klikk !!