Jegyzőkönyv

 

Felvéve: az Unilever Tömegsportegyesület (1151 Bp. Horváth M. u. 2.) 2014.12.15.-én 17:30 órakor megtartott közgyűlésén.

A közgyűlés helyszíne: Czabán Általános Iskola (Cím: 1151 Budapest, Széchenyi tér 13.)

A közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján az elnök megállapítja, hogy a 17:30 órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, így 18:30 órakor megnyitja a közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés egyhangúan megválasztja Lengyel Balázst jegyzőkönyvvezetőnek.

A közgyűlés egyhangúan megválasztja Dikácz Attilát a jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

1.     Az Unilever Tömegsportegyesület székhelyének és bázisának változtatása.

2.     Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése.

3.     Az Unilever Tömegsportegyesület részére a beérkezett 1% felajánlások felhasználásának megbeszélése

4.     Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2015 - es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése.

A levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy az idővel való gazdálkodás érdekében a Közgyűlés határozzon arról, hogy napirendi pontonként a kérdések, és hozzászólások idejét 3 percben korlátozza. Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.

Az ügyrendi javaslathoz kérdést nem tettek fel, hozzászólás, vélemény nem érkezett. A Közgyűlés egyhangúan döntött arról, hogy kérdésekre és hozzászólásokra fordítható időt napirendi pontonként legfeljebb 3 percben korlátozza. Az időfelhasználás figyelemmel kísérésére és a rendelkezésre álló összes idővel történő gazdálkodásra a levezető elnököt bízza meg.

A levezető elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1. sz. Napirendi pont:

A sportegyesület Alapszabályának módosításának megtárgyalása. A Horváth utca 2. címre érkező a leveleket és hivatalos iratküldeményeket nem mindig kaptuk meg, mivel itt a héten csak kétszer tartózkodtunk hétfőn és csütörtökön 17:00 – 19:00 óráig. Ezért szükségszerűvé tette az egyesület székhelyének és bázisának módosítását. Az új címünk 1151. Budapest, Énekes u. 3. Az Alapszabály módosításra kerül és a Fővárosi Bíróság felé módosításra beadandó.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

1/2014. sz. határozat

Az alapszabályban meghatározott székhely és bázisának: 1151. Budapest, Horváth Mihály u.2 címről 1151. Budapest, Énekes u. 3. címre változott.

 (Az Alapszabály módosítása a jegyzőkönyv 1. számú mellékletként kerül csatolásra)

2. sz. Napirendi pont:

Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által a 2014. év második felére beadott működési támogatást elősegítő pályázatra és a sportszervezetek kedvezményes bérleti díj iránti támogatási kérelméhez 2015. évre még nem kaptunk döntést. A Fővárosi Közgyűlés 1335/2014.(XI.26.) határozatszámon jóváhagyta az SZ jelű - A budapesti sportegyesületek szabadidős tevékenységének – támogatásához meghirdetett pályázaton támogatást nyertünk, amit a pályázaton meghirdetett eszközök vásárlására költhetünk el. Az idei többi pályázatunk elszámolása megtörtént.

Feladat a 2014 évben még a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőség folyamatos figyelése.

A jövőben a sportkörünkkel és hozzánk csatlakozó „kisebb” civil szervezetekkel együtt pályázható pályázatokat is figyelemmel kísérjük és a lehetőségeink szerint azokra pályázunk.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

2/2014. sz. határozat

Kapcsolatok kibővítése kerületi civil szervezetekkel, pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges az Unilever Tömegsportegyesület tovább fejlődése érdekében. A pályázatok elbírálása után ismertetjük honlapunkon az eredményt. A Tornaterem használat bérleti díj megállapítása után a tagságunk szintén kiértesítést kap.

3. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület részére a beérkezett 1% felajánlások felhasználásának megbeszélése

Az Unilever Tömegsportegyesület részére a beérkezett 1% összege a NAV jelzése szerint a tagokkal ismertetve lett. A 2014. évben 256 257.- Ft volt a felajánlásról beérkezett összeg. A felajánlásokból befolyt összeget, majdan beszámítjuk az egyesületi 2015 évi programok költségében és az egyesület működési költségeire fordítjuk. Az 1 % elszámolása a 13KOZ nyomtatványon a NAV felé le kell jelenteni. Az Elnök kiemelte a költségtakarékos gazdálkodás szerepét az Unilever Tömegsportegyesület folyamatos működésének fenntartásában.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

3/2014. sz. határozat

A jövőben is az 1% felajánlások lehetősége adott számunkra - az Unilever Tömegsportegyesület (19458614 - 1 - 42) számlájára -, amit célirányosan a programjaink költség bekerüléseire fordítunk.

4. sz. Napirendi pont:

Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2015 - ös év programjainak, és a programokra való jelentkezési lehetőségek ismertetése.

Az elnök ismerteti a 2014 éves programok évértékelését. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2014 évben javasolt kibővített programok szervezésére, a sportcsoportok - amit magukra vállaltak - beváltották a hozzá fűzött reményeket. A dicséret újfent mindenkit megillet, főleg az aktív szerepvállaló önkénteseket.

Ami megvalósult: az egyesület programjainkat, rendezvényeinket, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek rendezvényeink (Internet, napilapok, kerületi honlap /www.bpxv.hu /XV. kerületi újság). Honlapunkon www.unileversport.hu a testvér szervezeteink is hirdethetik programjaikat segítségünkkel és a mi programjaink is hirdetésre kerülnek náluk. A MBT, a BSZSZ és MTSZ programok sűrűbb látogatása is pozitívumnak tekinthető. A meghívásos rendezvényeken az egyesület részvétele kibővült, fejlődésünk folyamatos. Más Tömegsport és Civil Szervezetekkel való kapcsolat felvételt és a külföldi testvérszervezetekkel - a XV kerületi Önkormányzat (Bitvai Nándor alpolgármester úr) segítségével - a közös programok tervezését szervezését is kibővítetjük, majd bevesszük későbbi pályázatainkba is. Negatívumnak tekinthető a tagság részéről, hogy bizonyos programokra jelentkezők később visszalépnek, ami a tervezést nehezíti. E probléma kijavítására javallat, hogy az eddigi jelentkezési rendszert felül kell vizsgálni, és a jelentkezéskor a program bekerülési összegét előlegként be kell fizetni. Ez a pénztári adminisztráció megnövekedést jelenti, de a programtervezéseket elősegíti majdan.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

4/2014. sz. határozat

Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások továbbra is elsődlegesek.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a közgyűlést.

Budapest, 2014. december 15.

Mecsnóber Attila

elnök

……………………………………………….

 

 

 

Lengyel Balázs

jegyzőkönyv vezető

……………………………………………….

 

 

 

Dikácz Attila

jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

 

 

 

 

E-mail :  klikk-klikk !!