A 14EGYSZA jelű formanyomtatvány kitöltése

 

 

Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1% -ával kapcsolatos fontos tudnivalók!

innen lehet letölteni: 14EGYSZA_1423581359083.pdf

Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, a nyugdíj - előtakarékossági számlára, valamint a nyugdíjbiztosítási szerződés alapján az Ön által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó befizetett adójának 1+1% - áról rendelkezzen:

  •  az első kedvezményezetti körbe tartozó, Ön által támogatni kívánt egyesület,alapítvány, közalapítvány, a Magyar Tudományos Akadémia, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 3. számú mellékletében szereplő országos közgyűjtemény, a Magyar Állami Operaház, a Magyar Országos Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Filmarchívum, a Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár, az országos szakmúzeumok, az előbb fel nem sorolt könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó - vagy előadó - művészeti tevékenységet folytató szervezet, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézmény, a Nemzeti Együttműködési Alap, az Összefogás az Államadósság Ellen Alap, vagy a Magyar Művészeti Akadémia javára, és/vagy

  • a második kedvezményezetti körbe tartozó, Ön által támogatni kívánt, a 2011. évi CCVI. törvény szerint bevett egyház (ide nem értve a belső egyházi jogi személyt)(atovábbiakban: egyház) vagy a költségvetési törvényben meghatároz ott kiemelt előirányzat javára.

 Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a bevallás „EGYSZA” elnevezésű lapján található rendelkező nyilatkozat, vagy az állami adóhatóság honlapján közzétett kitöltő - és ellenőrző keret program (ÁNYK-AbevJava) segítségével kitölthető „14EGYSZA” jelű formanyomtatvány „EGYSZA” elnevezésű lapjának mindkét részét töltse ki!

 Amennyiben Ön csak az egyik kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, és nem elektronikus úton nyújtja be a nyilatkozatát, akkor az „EGYSZA” elnevezésű lapon, vagy a kinyomtatott „14EGYSZA” jelű formanyomtatványon található másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át. Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet.

 A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele mellett, az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a kedvezményezett adószámát, a második kedvezményezetti körbe tartozó egyház és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell feltüntetnie, ez utóbbiak esetén a kedvezményezett neve is fel tüntethető.

 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön úgy dönt, hogy nevét és postai illetve elektronikus levelezési címét az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel közöljék, akkor ezen szándékát az erre vonatkozó kódkockában jelölje „X” - szel, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési címe” vagy „Az adózó elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket. A kedvezményezett az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban az Önnel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.

2./ Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2015. május 20 -áig nem küldi meg (juttatja el) az állami adóhatósághoz, vagy a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, technikai számot, vagy az téves, illetőleg olvashatatlan (kivéve, ha a második kedvezményezetti körbe tartozó kedvezményezett a rendelkezésből e nélkül is azonosítható), vagy adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi!

 Abban az esetben, ha Ön nem rendelkezett adójának 1+1% -áról a személyi jövedelemadó bevallásában, a 1453NY jelű nyilatkozatában az egyszerűsített bevallás választásakor vagy munkáltatói adómegállapítás esetén munkáltatójához nem juttatta el (2015 . május 11 - éig, lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg aláírt postai borítékban) nyilatkozatát, akkor 2015. május 20 -áig az állami adóhatóság honlapján közzétett általános nyomtatvány kitöltő - és ellenőrző program (ÁNYK-AbevJava) segítségével kitölthető „14EGYSZA” jelű formanyomtatvány „EGYSZA” elnevezésű lapját kinyomtatva, lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, illetőleg elektronikus űrlapként, elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) még megteheti.
 Az általános nyomtatvány kitöltő - és ellenőrző programmal (ÁNYK-AbevJava) történő kitöltés esetén, a főlapon lévő „Beküldés módja” mezőben kell kiválasztania, hogy elektronikus úton vagy papír alapon kíván-e rendelkezni.

Elektronikus beküldés választása esetén – amennyiben rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapu”-val – a kitöltő - és ellenőrző program segítségével továbbíthatja a kitöltött „14EGYSZA” jelű formanyomtatványt az állami adóhatóság részére. Papír alapú beküldés választása esetén aitöltött formanyomtatvány EGYSZA elnevezésű lapja kinyomtatható, és azt kell lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen benyújtania vagy postán feladnia az állami adóhatóság részére.

 Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 2015. május 20-ai határidő jogvesztő. Ha ezt követően rendelkezik (befizetett) személyi jövedelemadója 1+1% -áról, a rendelkezése érvénytelen, igazolási kérelemnek helye nincs.

 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szftv.) 4. § (8) bekezdése alapján az adóhatóság minden év január 1-jén a honlapján (www.nav.gov.hu) teszi közzé az adott rendelkező évben felajánlásra jogosult kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét. A közzétett listát az adóhatóság folyamatosan frissíti.

 Az Szftv. 4/A. § - a alapján az adóhatóság ugyanitt teszi közzé a bevett egyházak és kiemelt előirányzat 2015. rendelkező évi technikai számait.

 A 2015. évben tett rendelkezése alapján, a következő év januártól a Nemzeti Adó - és Vámhivatal honlapján megtekintheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1)% - os összeg(ek)ből.

 Külön kérés nélkül, elektronikus úton értesül az érvényes nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítéséről az a rendelkező magánszemély, aki rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapuval” és ezen keresztül már küldött beadványt az állami adóhatóság részére. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történő tájékoztatás tényéről a rendelkező magánszemély elektronikus levélben kap értesítést.

Nemzeti Adó - és Vámhivatal
 

 

Bármilyen egyéb a túrával kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolok. Üdvözlettel Mecsnóber Attila.

E-mail : klikk-klikk !!