Jegyzőkönyv

Felvéve: az Unilever Tömegsportegyesület 2019.01.22.-án 18:00 órakor megtartott Közgyűlésén.

A Közgyűlés helyszíne: Kossuth Lajos Általános Iskola (Cím: 1151 Budapest, Kossuth utca 53.)

A Közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 315 szavazásra jogosult tagok közül 73 fő jelen van, és a 18:00 órára meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes.

A levezető elnök ismerteti a megjelent tagsággal, a Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést ugyanazon a napon, 30 perc elteltével kell megismételni az eredetivel azonos napirendi pontokkal. Az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, így 18:00 órakor megnyitja a Közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen minden - éves tagdíját a közgyűlés kezdetéig befizetett- rendes tag egy-egy szavazattal rendelkezik. A levezető elnök ismerteti a megjelent tagsággal, hogy a tag a szavazati jogát tagdíj tartozás okán nem gyakorolhatja. A tag a közgyűlésen is rendezheti tagdíj tartozását, melynek következtében szavazati joga feléled.

A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Lengyel Balázs és hitelesítőknek Sidó Katalin és Kovács György személyére. A Közgyűlés részéről más személyekre javaslat nem érkezett.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Lengyel Balázs jegyzőkönyvvezetőnek.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Sidó Katalint és Kovács Györgyöt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a Közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

1. Az Unilever Tömegsportegyesület A GDPR az EU adatvédelmi rendelete és a civil állapot ismertetése, megbeszélése..

2. Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése.

3. Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének megállapítása.

4. Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

5. Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2019 -es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése.

6. Egyebek.

A levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy az idővel való gazdálkodás érdekében a Közgyűlés határozzon arról, hogy napirendi pontonként a kérdések, és hozzászólások idejét 3 percben korlátozza. Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.

Az ügyrendi javaslathoz kérdést nem tettek fel, hozzászólás, vélemény nem érkezett.

A Közgyűlés egyhangúan döntött arról, hogy kérdésekre és hozzászólásokra fordítható időt napirendi pontonként legfeljebb 3 percben korlátozza. Az időfelhasználás figyelemmel kísérésére és a rendelkezésre álló összes idővel történő gazdálkodásra a levezető elnököt bízza meg.

A levezető elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesületre is előírás lett a GDPR az EU adatvédelmi rendelete, amely 2018. május 25-től jelentősen megváltoztatja az adatkezelési szabályokat Magyarországon is.

A levezető elnök ismerteti a tagsággal a legfontosabbak változásokat röviden:

A rendelet szerint személyes adat az az információ, amely alapján egy személy beazonosítható közvetlenül az adat tartalma alapján, vagy közvetett módon az adatot más adattal kiegészítve. Vagyis személyes adat például a nevünk, címünk, adó- és TB-számunk, igazolványaink, egészségügyi vagy ideológiai meggyőződésünkre utaló adataink. Ugyanígy telefonszámunk, online adataink és e-mail-címünk, sőt a mozgásunkra vonatkozó adatok is.

·         mielőtt bármilyen adatot bekér az egyesületi tagtól egy szervezet, pontos tájékoztatást kell adnia, hogy mi az adatkezelés célja, hogyan kezeli az adatokat vagy például kik férhetnek hozzá

·         egy adatbázisból az egyesületi tag kérése esetén például e-mail-címnek törlésének elmaradása az eddigieknél jobban számon kérhető, szankcionálható lesz

·         az új jogszabályok magas bírságokkal kényszerítik ki a biztonságos adatkezelést, vagyis azt, hogy személyes adatainkhoz ne férhessenek hozzá illetéktelenek. A bíró gyakorlat még hiányzik, de a bírság akár 20 millió euró vagy az éves árbevétel 4 %- a is lehet

·         olyan eseteket is szabályoz és szankcionál a rendelkezés, amikor például egy hackertámadás következtében személyes adataink kikerülnek az adatkezelő rendszeréből, ellopják azokat vagy ha egy rendszerhiba miatt megsemmisülnek. Nagyobb lesz a felelősség az adatkezelőkön.

A GDPR új jogokat ad a magánszemélyek kezébe, és pontosítja, szabályozza a korábbi lehetőségeket saját személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

·         az előzetes tájékozódáshoz való jog azt jelenti, hogy az adatok bekérése előtt érthető és pontos tájékoztatást kell kapnia az ügyfélnek, hogy mi az adatkezelés célja, az adott intézmény hogyan kezeli az adatokat, például kik férhetnek hozzá

·         a hozzáféréshez való jogot a GDPR kiemelten biztosítja. Az ügyfélnek joga van arra, hogy az adott szervezet által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy egy szervezet milyen adatot tart nyilván róla. Egy átlagos adatigénylés esetén a tájékoztatásért az adatkezelő nem számolhat fel semmilyen külön díjat. Mindez azt is jelentheti, hogy egy e-mailszolgáltatónak ki kell adnia a levelezésemet, ha úgy döntök másik szolgáltatóhoz szerződők

·         a helyesbítéshez való jogot úgy pontosítja a GDPR, hogy az érintett kérésére az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a kérelmezőre vonatkozó pontatlan személyes adatokat

·         az adatkezelés korlátozásához való jog biztosítja, hogy az ügyfél saját személyes adatainak felhasználását korlátozza, megszabhassa, hogy adataihoz ki férhet hozzá és milyen körülmények között

·         a törléshez való joggal élve az ügyfél személyes adatait töröltetheti. Például egy adatbázisból e-mail-címünk törlésének elmaradása az eddigieknél jobban számonkérhető, szankcionálható lesz

Az egyesületünk elkészítette Adatkezelői Tájékoztatóját és az egyesületünk honlapjára való feltöltése megtörtént.

A levezető elnök ismerteti továbbiakban a közhasznúságú állapotot, az elgondolt feladatokat.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát:

73 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2019/KGY01/01 sz. határozat

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát:

Az egyesület Cégkapu regisztrációja megtörtént, az egyesületi hivatalos levelezés itt megoldott. A közhasznúságú feladatok teljesítése a jövőben kiemelt feladat.

2. sz. Napirendi pont:

Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése.

A jövőben továbbra is kiemelten kezeljük az egyesületünket érintő, és hozzá kapcsolódó pályázható pályázatokat figyelemmel kísérjük és a lehetőségeink szerint azokra pályázunk is. Kihangsúlyozásra került, hogy a szakcsoportok is intenzívebben bekapcsolódhatnak a részükre megpályázható pályázatok kidolgozásának segítésében.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap 2019 évi pályázataira „működési” és „szakmai” a pályázat lehetőségét megtárgyalja a vezetőség A benyújtása 2019 februárra várható. A megtárgyalás indoklása, hogy a sok sikertelen pályázatunk után (5 éven keresztül mindig váró listások voltunk) - az idén más feladatokra összpontosítjuk az erőinket.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által meghirdetett pályázatok elszámolása megtörtént.

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat - 706_2018_sportrendezveny – pályázatunk fel nem használt összegét 47.071.- Ft-ot az az negyvenhétezer hetvenegy forintot a pályázat kiírójának 2018.11.28 -án visszafizettük.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által majdan meghirdetésre kerülő - „Civil szervezetek programjainak támogatása” - pályázatra, továbbá egyéb pályázatokra a 2019-os évben is kijelölt programokkal, mi is pályázunk majd.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 73 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2019/KGY01/02 sz. határozat

Az eljövendő időszakban, a továbbiakban továbbra is a „Kapcsolatok kibővítése kerületi civil szervezetekkel” a fő cél, pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges az Unilever Tömegsportegyesület tovább fejlődése érdekében.

3. sz. Napirendi pont:

Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének megállapítása.

Az Elnök ismerteti a tagokkal az Unilever Tömegsportegyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét.

A tavalyi pénzügyi elszámolás megtörtént: egyszerűsített beszámolót2 az OBH és a NAV felé el kell küldeni. A 2018-as évi pályázatok felé való elszámolások Szakmailag és Pénzügyileg is rendben megtörténtek.

A beszámolóhoz a Közgyűlés részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a tagok nem kértek.

Az Egyesület elnöke újfent javasolta, hogy az egyesület hó eleji esetleges nagyobb kiadásait, magasabb tagdíj befizetésével lehetne segíteni. Ennek összege a mostani 2 400.- Ft –ról, 3 600.- Ft azaz háromezer hatszáz forint lenne, vagyis havi 300.- Ft , amely összeg nagyon jelképes továbbra is.

Továbbiakban az Elnök javasolja a tagdíj mértékének meghatározását.

A tagdíj mértéke az emelés megvitatása után 3 600.- Ft/ év összegre változik, amely nem bontható meg havi díjra. Január 01-től – december 31.-ig, egész évben egy összegben ez az összeg fizetendő az újonnan belépő tagoknak is. Megállapítottuk, hogy az egyesületünk tagdíja továbbra is csak jelképes összegű a hasonló egyesületekhez viszonyítva is, ezzel lehetőséget biztosítunk az alacsonyabb jövedelemmel vagy jövedelemmel nem rendelkezőknek.

A költségek alakulása a befolyt pályázati bevételekből továbbra is támogatható, mint eddig is a felhasználása a több napos programoknál lehetséges. Az Elnök kiemelte a költségtakarékos gazdálkodás szerepét az Unilever Tömegsportegyesület folyamatos működésének fenntartásában.

A levezető elnök nyílt szavazásra tette fel az éves tagdíj emelés lehetőséget.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 73 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2019/KGY01/03 sz. határozat

Éves beszámoló megtörtént (2.), a Közgyűlés egyhangúan elfogadta. Az egyszerűsített beszámolót az OBH és a NAV felé a megfelelő nyomtatványokon el kell küldeni. Tagdíj a 2019 évben változik, 3 600.- Ft/év, azaz háromezer hatszáz forintra, amely összeget minden év március (hó) 15. napjáig kell az Egyesület pénztárába/ bankszámlájára (Budapest Bank számlaszám: 10101205-62936000-01002003) egy összegben befizetni.

(2.) A pénzügyi beszámoló főbb mutatói a jegyzőkönyv 2. számú mellékletként kerül csatolásra

4. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

A szervezetünk továbbra is szerepel az adott rendelkező évre az SZJA 1%-os kedvezményezettek listáján. A levezető Elnök ismerteti, hogy kizárólag az alábbi – a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szftv.) 4. § (1) bekezdésében megfogalmazott – körülmények folyamatos és együttes fennállása esetén jogosult az SZJA 1% fogadására a civil szervezetünk:

A felajánlásokat figyelemmel kísérjük és vezetjük, majdan beszámítjuk az egyesületi programok költségében. A 2018. évben 212 646.- Ft volt a felajánlásról beérkezett összeg, amely a 2017-es évhez viszonyítva már kevesebb. Az 1 % elszámolása a 2019. május 31 – ig a 17KOZ számú bizonylaton a NAV részére közlemény formájában elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 73 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2019/KGY01/04 sz. határozat

A jövőben is az 1% felajánlások lehetősége adott számunkra - az Unilever Tömegsportegyesület (19458614-1-42) adószámára, amit célirányosan a programjaink bekerülési költségeinek csökkentésére fordítunk.

5. sz. Napirendi pont:

Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2019 -es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése. Kiemelten kezelendő a programokra való jelentkezés mellett a bekerülésre megállapított előleg befizetésének betartása.

Az elnök ismerteti a teljes 2019. éves programok évértékelését. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2019 évben javasolt kibővített programok szervezésére, a szakcsoportok - amit magukra vállaltak - beváltották a hozzá fűzött reményeket. A dicséret újfent mindenkit megillet, főleg az aktív szerepvállaló önkénteseket, akik a szabadidőjüket áldozzák fel anyagi ellenszolgáltatás nélkül az egyesületünk folyamatos és aktív működésére.

Ami megvalósult: az egyesület programjai, rendezvényei, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek (Internet). Honlapunkon www.unileversport.hu a testvér szervezeteink is hirdethetik programjaikat segítségünkkel és a mi programjaink is hirdetésre kerülnek náluk. Az Északi-Fény TE., az MBT, az FTK, a BSZSZ és MTSZ programok sűrűbb látogatása is pozitívumnak tekinthető. A meghívásos rendezvényeken az egyesület részvétele kibővült, fejlődésünk továbbra is folyamatos. A közös programok tervezését szervezését is kibővítetjük, majd bevesszük későbbi pályázatainkba is. A tagság felé történő kérés miszerint programjavaslatokat, versenyterveket tegyenek, sikeres volt a javasolt programok bekerültek az éves tervünkbe. A 2019-es évben idősebb korosztályú (nyugdíjas) egyesületi tagjaink felé is bővítjük a programjainkat.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 73 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2019/KGY01/05 sz. határozat

Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások továbbra is elsődlegesek. Célunk az Önkéntes segítők bevonásának létszámának növelése. Kibővítésre kerülnek programjaink. A programok önköltségi részére az előleg befizetésével válik a programra való jelentkezés elfogadottá.

6. sz. Napirendi pont:

Egyebek.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a Közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a Közgyűlést.

Budapest, 2019. január 22.                                                                          ph.

 

Mecsnóber Attila

Elnök

……………………………………………….

*****

 

 

Lengyel Balázs

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………….

*****

 

 

Sidó Katalin

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

*****

 

 

Kovács György

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

*****

 

 

 

E-mail :  klikk-klikk !!