Jegyzőkönyv

Felvéve: az Unilever Tömegsportegyesület 2020.01.21.-én 17:50 órakor megtartott Közgyűlésén.

A Közgyűlés helyszíne: Kossuth Általános Iskola (Cím: 1151 Budapest, Kossuth u. 53.)

A Közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 318 szavazásra jogosult tagok közül 62 fő jelen van, és a 17:50 órára meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes.

A levezető elnök ismerteti a megjelent tagsággal, a Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést ugyanazon a napon, 30 perc elteltével kell megismételni az eredetivel azonos napirendi pontokkal. Az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, így 18:20 órakor megnyitja a Közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen minden - éves tagdíját a közgyűlés kezdetéig befizetett- rendes tag egy-egy szavazattal rendelkezik. A levezető elnök ismerteti a megjelent tagsággal, hogy a tag a szavazati jogát tagdíj tartozás okán nem gyakorolhatja. A tag a közgyűlésen is rendezheti tagdíj tartozását, melynek következtében szavazati joga feléled.

A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Csáti József és hitelesítőknek Dikácz Attila és Kovács György személyére. A Közgyűlés részéről más személyekre javaslat nem érkezett.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Csáti Józsefet jegyzőkönyvvezetőnek.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Dikácz Attilát és Kovács Györgyöt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a Közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

1. Az Unilever Tömegsportegyesület a 2020-as év feladatai, kiemelve az egészséges életmód segítését célzó tevékenység és a kerületi sport és szabadidősportba az ifjúsági bevonása

2. Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése.

3. Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének megállapítása.

4. Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

5. Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2020 -es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése.

6. Tisztségviselői választás.

7. Egyebek.

A levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy az idővel való gazdálkodás érdekében a Közgyűlés határozzon arról, hogy napirendi pontonként a kérdések, és hozzászólások idejét 3 percben korlátozza. Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.

Az ügyrendi javaslathoz kérdést nem tettek fel, hozzászólás, vélemény nem érkezett.

A Közgyűlés egyhangúan döntött arról, hogy kérdésekre és hozzászólásokra fordítható időt napirendi pontonként legfeljebb 3 percben korlátozza. Az időfelhasználás figyelemmel kísérésére és a rendelkezésre álló összes idővel történő gazdálkodásra a levezető elnököt bízza meg.

 A levezető elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület a 2020-as év feladatai, kiemelve az egészséges életmód segítését célzó tevékenység és a kerületi sport és szabadidősportba az ifjúsági bevonása.

A levezető elnök ismerteti továbbiakban a közhasznúságú állapotot, az elgondolt feladatokat, egyben megjegyzi, hogy az önkormányzatok sporttal kapcsolatos kötelező feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény határozza meg. A törvény 55. §-a kötelező feladatokat rögzít egyrészt a települési önkormányzatok, illetve a nagyobb lakosságszámú települési, illetve a területi önkormányzatok részére. A törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzat – figyelmemmel a sport hosszú távú koncepciójára – [a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat] meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepcióját, és gondoskodik annak megvalósításáról, hiszen a helyi önkormányzatok a központi sportigazgatás stratégiai partnerei.

Egyesületünk vállalt feladata, hogy a XV. kerület Nyári Napközis tábor részére segítséget nyújtunk természetjáró egész napos programokkal a nyári időszakban heti egy alkalommal. A hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek teljes mértékben beilleszkedtek a programokba, pedig nehéz feladatnak gondolták túravezetőink. Ebből is látható, hogy a megfelelő programok lekötik a gyermekek figyelmét és érdeklődését.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 62 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2020/KGY01/01 sz. határozat

Az egyesület továbbiakban is tartja magát a vállalásaihoz és azokat lelkiismeretesen elvégzi, legjobb tudásának megfelelően, A programok az egyesület honlapján elérhetőek. A közhasznúságú feladatok teljesítése a jövőben kiemelt feladat lesz.

2. sz. Napirendi pont:

Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése.

A jövőben továbbra is kiemelten kezeljük az egyesületünket érintő, és hozzá kapcsolódó pályázható pályázatokat figyelemmel kísérjük és a lehetőségeink szerint azokra pályázunk is. Felhívta az Elnök a szakcsoportok figyelmét az egyre szűkülő pályázati lehetőségek számának csökkenésére és az újabb források felderítésének szükségességére.

Elismeri és dicséretben részesíti az aktív tagokat, akik nélkül a 2019-es év eredményei nem valósultak volna meg. Megköszöni az eddigi munkájukat, egyben a nem annyira aktív tagoktól továbbra is kéri a segítséget az intenzívebben feladatvállalásba, az egyesület részére megpályázható pályázatok kidolgozásának segítésében.

A jövőben is az elnyert támogatásokat reálisan teljesíthető célok elérésére, közösségi összefogással megvalósuló tevékenységek finanszírozására fordítjuk, a szabadidősportban résztvevők rendszeres sporttevékenységének támogatására és a tevékenységi feltételek javítására, valamint a szabadidős sportegyesületünk működésének elősegítésére.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataira, „működési” és „szakmai” a pályázat lehetőségét megtárgyalja és elvetette a vezetőség. A megtárgyalás indoklása, hogy a sok sikertelen pályázatunk után (6 éven keresztül mindig váró listások voltunk) - az idén is más feladatokra összpontosítjuk az erőinket.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 181.600,- Ft, azaz Egyszáznyolcvanegyezer-hatszáz forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3.§ c) pontja és a 377/2019 (IX.10) ök. számú határozat, valamint a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019. (X.12) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt civil szervezetek pályázati kerete terhére, 786/2019 szerződésben foglaltak szerint.

A 2019. szeptemberében benyújtott C/II. pályázatnak megfelelően közvetlenül kapcsolatos kiadások fedezése céljára kapott 181.600,- Ft, azaz Egyszáznyolcvanegyezer-hatszáz forint összegű támogatást, célhoz kötötten használta fel az egyesület. A civil pályázat elszámolása megtörtént.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésél szóló 8/2019. (111.7.) Főv. Kgy. rendeletének "841301 Sport célú támogatás" cím előirányzata terhére, egyesületünk számára 2019. évben 150.000.- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott szabadidősport feladatok megvalósítása céljából.

Javaslat érkezett Gyomai Páltól és Csizmadia Istvántól, hogy az egyesület próbáljon társegyesületekkel közösen pályázni és forrásokat kutatni.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 62 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2020/KGY01/02 sz. határozat

Az eljövendő időszakban, a továbbiakban továbbra is a „Kapcsolatok kibővítése kerületi civil szervezetekkel” egyik fő cél. Újabb pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges a programjaink megvalósításnak elősegítésére, és az Unilever Tömegsportegyesület tovább fejlődése érdekében.

3. sz. Napirendi pont:

Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének megállapítása.

Az Elnök ismerteti a tagokkal az Unilever Tömegsportegyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét. Kiemelte, hogy a XV. kerületnek október 11-ig nem volt költségvetése, és ez miatt a Magyar Államkincstár az elfogadott büdzsé hiányában nem folyósította a 2019-es évi kerületi normatívát, ezáltal pedig jelentős összegtől esett el az önkormányzat, ezáltal a kerület sportegyesületei és civil szervezetei sem pályázhattak működési támogatásra. A támogatás hiányát az egyesületünk is megérezte, lehetőségeink beszűkültek. Kiadásaink nagyrészt a tagdíjakból befolyt összegéből lettek támogatva.

A tavalyi pénzügyi elszámolás megtörtént: egyszerűsített beszámolót2 az OBH és a NAV felé el kell küldeni. A 2019-es évi megnyert „Civil II” pályázat felé való elszámolás Szakmailag és Pénzügyileg is rendben megtörtént.

A beszámolóhoz a Közgyűlés részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a tagok nem kértek.

Az Egyesület elnöke megjegyezte, hogy az egyesületi éves tagdíj összege, 3.600.- Ft azaz Háromezer-hatszáz forint, vagyis havi 300.- Ft. A tagdíj - amely nem bontható meg havi díjra - január 01-től – december 31.-ig, egész évben egy összegben fizetendő az újonnan belépő tagoknak is.

Megállapítottuk, hogy az egyesületünk tagdíja továbbra is csak jelképes összegű a hasonló egyesületekhez viszonyítva is, ezzel lehetőséget biztosítunk az alacsonyabb jövedelemmel vagy jövedelemmel nem rendelkezőknek, a szabadidősportban résztvevők rendszeres sporttevékenységének támogatására.

A költségek alakulása a befolyt pályázati bevételekből továbbra is támogatható, mint eddig is a felhasználása a több napos programoknál lehetséges. Az Elnök kiemelte a költségtakarékos gazdálkodás szerepét az Unilever Tömegsportegyesület folyamatos működésének fenntartásában.

A levezető elnök nyílt szavazásra tette fel az éves tagdíj emelés lehetőséget.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 62 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2020/KGY01/03 sz. határozat

Éves beszámoló megtörtént (2.), a Közgyűlés egyhangúan elfogadta. Az egyszerűsített beszámolót az OBH és a NAV felé a megfelelő nyomtatványokon el kell küldeni. Tagdíj a 2020 évben nem változik, 3 600.- Ft/év, azaz háromezer hatszáz forintra, amely összeget minden év március (hó) 15. napjáig kell az Egyesület pénztárába/ bankszámlájára (Budapest Bank számlaszám: 10101205-62936000-01002003) egy összegben befizetni.

(2.) A pénzügyi beszámoló főbb mutatói a jegyzőkönyv 2. számú mellékletként kerül csatolásra

 

4. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

A szervezetünk továbbra is szerepel az adott rendelkező évre az SZJA 1%-os kedvezményezettek listáján. A levezető Elnök ismerteti, hogy kizárólag az alábbi – a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szftv.) 4. § (1) bekezdésében megfogalmazott – körülmények folyamatos és együttes fennállása esetén jogosult az SZJA 1% fogadására a civil szervezetünk:

A felajánlásokat figyelemmel kísérjük és vezetjük, majdan beszámítjuk az egyesületi programok költségében. A 2019. évben 163.716.- Ft azaz Egyszázhatvanháromezer-hétszáztizen hat forint volt a felajánlásról beérkezett összeg, amely a 2018-as évhez viszonyítva már kevesebb. Az 1 % elszámolása a 2020. május 31 -ig a 18KOZ számú bizonylaton a NAV részére közlemény formájában elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül kell megküldeni.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat - az értesülése szerint -, hogy Magyarországon a három év alatt majdnem 400 ezerrel csökkent az adójuk 1 százalékát felajánlók száma. Amíg 2015-ben mintegy 2,2 millióan támogattak valamilyen civil szervezetet, addig 2018-ban már csak 1,8 millióan, ami azért is érdekes, mivel Magyarországon összesen 5,1 millió adóköteles magányszemély van.

Szükséges az emberek megszólítása, az egyesület céljainak és programjainak tágabb környezetben való propagálása.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 62 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2020/KGY01/04 sz. határozat

A jövőben is az 1% felajánlások lehetősége adott számunkra - az Unilever Tömegsportegyesület (19458614-1-42) adószámára, amit célirányosan a programjaink bekerülési költségeinek csökkentésére fordítunk. Az egyesület céljainak és programjainak tágabb környezetben való propagálása növelhetné a felajánlók körének számát.

5. sz. Napirendi pont:

Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2020 -es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése. Kiemelten kezelendő a programokra való jelentkezés mellett a bekerülésre megállapított előleg befizetésének betartása.

 

Az elnök ismerteti a teljes 2019. éves programok évértékelését. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2019 évben javasolt kibővített programok szervezésére, a szakcsoportok - amit magukra vállaltak - beváltották a hozzá fűzött reményeket. A dicséret újfent mindenkit megillet, főleg az aktív szerepvállaló önkénteseket, akik a szabadidőjüket áldozzák fel anyagi ellenszolgáltatás nélkül az egyesületünk folyamatos és aktív működésére.

Ami megvalósult: az egyesület programjai, rendezvényei, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek (Internet). Honlapunkon www.unileversport.hu a testvér szervezeteink is hirdethetik programjaikat segítségünkkel és a mi programjaink is hirdetésre kerülnek náluk. Az Északi-Fény TE., az MBT, az FTK, a BSZSZ és MTSZ programok sűrűbb látogatása is pozitívumnak tekinthető.

A meghívásos rendezvényeken az egyesület részvétele kibővült, fejlődésünk továbbra is folyamatos. A közös programok tervezését szervezését is kibővítetjük, majd bevesszük későbbi pályázatainkba is. A tagság felé történő kérés miszerint programjavaslatokat, versenyterveket tegyenek, sikeres volt a javasolt programok bekerültek az éves tervünkbe. A 2020-as évben idősebb korosztályú (nyugdíjas) egyesületi tagjaink felé is bővítjük a programjainkat.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 62 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2020/KGY01/05 sz. határozat

Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások továbbra is elsődlegesek. Célunk az Önkéntes segítők bevonása, létszámának növelése. Kibővítésre kerülnek programjaink. A programok önköltségi részére az előleg befizetésével válik a programra való jelentkezés elfogadottá.

6. sz. Napirendi pont:

Tisztségviselői választás:

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy az egyesület tisztségviselői mandátumai 2020. júniusában lejárnak és ismerteti a tisztségviselőjelölés menetét, amely a következő:

(1) Az egyesület tisztségviselője (ASZ. 12. § (2) bekezdés) az lehet, aki:

a) legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) magyar állampolgár, vagy

d) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

e) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(2) Az egyesület tisztségviselőjévé olyan nagykorú személy választható, aki megfelel a hatályos jogszabályokban foglalt fenti rendelkezéseknek, és erről a megválasztásakor, a tisztség elfogadásával együtt írásban, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik.

(3) A tisztújításkor megválasztott tisztségviselők mandátuma a beszámolót elfogadó közgyűléstől a öt év múlva esedékes beszámolót elfogadó közgyűlésen esedékes következő tisztújításig (öt évig) tart.

(4) Az időközben megüresedett tisztviselői helyre megválasztott képviselők mandátuma a tisztújítás (3) bekezdésben meghatározott időpontjáig tart.

(5) A tisztségviselők választásának előkészítésével kapcsolatos szabályok:

a) az elnökség az esedékes tisztújítás előkészítésére 3 tagú munkabizottságot (a továbbiakban: jelölőbizottság) hoz létre;

b) a jelölőbizottság a tagok által a tisztségviselők személyére tett írásbeli javaslatokat a közgyűlés időpontját 15 nappal megelőzően összegzi;

c) a tisztségviselői hely(ek)re jelölt személynek a jelölőbizottság megkeresésére írásos nyilatkozatot kell tennie a jogszabályi feltételeknek való megfelelésről és a jelölés elfogadásáról, több tisztségre jelölése esetén az elfogadás sorrendjéről is, ehhez a nyilatkozathoz a tisztségre megválasztott személy kötve marad;

d) a jelölőbizottság a nyilatkozatok alapján felállítja az előzetesen jelöltek listáját, elkészíti a jelölteket bemutató rövid anyagot, és azt az egyesület levelezőrendszerében, a közgyűlés időpontját 5 nappal megelőzően megküldi a tagoknak;

e) a közgyűlésen bármely, szavazati joggal rendelkező személy általi helyszíni jelölésre is van lehetőség, amennyiben a jelölt megjelent és szóban nyilatkozik a jogszabályi feltételeknek való megfelelésről és a jelölés elfogadásáról, több tisztségre jelölése esetén az elfogadás sorrendjéről is, ekkor a jelölt rövid bemutatkozására is lehetőséget kell biztosítani;

f) a jelölőlistára az előzetesen jelöltek és a helyszíni jelöltek egyaránt nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kerülnek fel.

 

Megállapodás szerint a régi tisztségviselők 2020.05.31-éig gyakorolhatják jogkörüket. A jelölőbizottság a tagok által a tisztségviselők személyére tett javaslatok összegzése után felkéri a közgyűlést a jelölő listán lévő jelöltek elfogadására.

elnök: Mecsnóber Attila

elnökségi tag: Sidó Katalin; Dikácz Attila

felügyelő bizottság elnök: Fekete Gábor

felügyelő bizottsági tag: Nádudvari Ágota; Samu Sándor

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 62 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2020/KGY01/06 sz. határozat

A tisztségviselők személyére tett javaslatok összegzése után a közgyűlést a jelölő listán lévő jelölteket elfogadta. A megválasztott tisztségviselők 2020.06.01-étől gyakorolhatják jogkörüket.

7. sz. Napirendi pont:

Egyebek.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a Közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a Közgyűlést.

Budapest, 2020. január 21.                                                                          ph.

Mecsnóber Attila

Elnök

……………………………………………….

*****

 

 

Csáti József

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………….

*****

 

 

Dikácz Attila

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

*****

 

 

Kovács György

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

*****

 

 

 

E-mail :  klikk-klikk !!