Jegyzőkönyv

Felvéve: az Unilever Tömegsportegyesület 2021.04.19.-én 18:50 órakor megtartott Vezetőségi Közgyűlésén, továbbiakban Közgyűlésen.

A Közgyűlés helyszíne: A Közgyűlés helyszíne: elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülés

A Közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen bejelentkezések alapján megállapítja, hogy a döntésre jogosult vezetőségi tagok közül 3 fő jelen van, és a 18:50 órára meghirdetett Közgyűlés határozatképes. A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlésen elhangzottak összegzésére a jegyzőkönyv vezetőjének Sidó Katalint és hitelesítőknek Dikácz Attila személyére.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Sidó Katalint jegyzőkönyvvezetőnek. A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Dikácz Attilát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a Közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

1. Az Unilever Tömegsportegyesület a 2021-es év feladatai, kiemelve az egészséges életmód segítését célzó tevékenység és a kerületi sport és szabadidősportba az ifjúsági bevonása a "COVID 19" szabályozás figyelembevételével .

2. Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése.

3. Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének megállapítása.

4. Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

5. Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2021 -es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése.

6. Tisztségviselő választás.

7. Egyebek.

A levezető elnök megkérdezi a résztvevőket, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.

Az ügyrendi javaslathoz kérdést nem tettek fel, hozzászólás, vélemény nem érkezett.

 

A levezető elnök ismerteti az első napirendi pontot.

 

1. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület a 2021-es év feladatai, kiemelve az egészséges életmód segítését célzó tevékenység és a kerületi sport és szabadidősportba az ifjúsági bevonása a "COVID 19" szabályozás figyelembevételével.

 

A levezető elnök ismerteti továbbiakban a közhasznúságú állapotot, az elgondolt feladatokat, egyben megjegyzi, hogy az önkormányzatok sporttal kapcsolatos kötelező feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény határozza meg. A törvény 55. §-a kötelező feladatokat rögzít egyrészt a települési önkormányzatok, illetve a nagyobb lakosságszámú települési, illetve a területi önkormányzatok részére. A törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzat – figyelmemmel a sport hosszú távú koncepciójára – [a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat] meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepcióját, és gondoskodik annak megvalósításáról, hiszen a helyi önkormányzatok a központi sportigazgatás stratégiai partnerei.

Egyesületünk ez idáig vállalt feladata, hogy a XV. kerület Nyári Napközis tábor részére segítséget nyújtunk természetjáró egész napos programokkal a nyári időszakban heti egy alkalommal. A hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek korábbi tapasztalatok szerint teljes mértékben beilleszkednek a programokba. Ebből is látható, hogy a megfelelő programok lekötik a gyermekek figyelmét és érdeklődését. A reményeink szerint az élet visszatér a rendes kerékvágásba és a „pandémiás” helyzet megoldódik.

 

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2021/KGY01/01 sz. határozat Az egyesület továbbiakban is tartja magát a vállalásaihoz és azokat lelkiismeretesen elvégzi, legjobb tudásának megfelelően, A programok az egyesület honlapján elérhetőek. A közhasznúságú feladatok teljesítése a jövőben kiemelt feladat lesz, természetesen figyelemmel a"COVID 19" szabályozás figyelembevételével.

 

2. sz. Napirendi pont:

Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése.

Az egyesületünk létét és megmaradásának tényét, anyagi helyzetét nagymértékben befolyásolja a Civil pályázatok és egyéb pályázatok alkalmával elnyert támogatás. A jövőben továbbra is kiemelten kezeljük az egyesületünket érintő, és hozzá kapcsolódó pályázható pályázatokat figyelemmel kísérjük és a lehetőségeink szerint azokra pályázunk is. Elismeri és dicséretben részesíti az aktív tagokat, akik nélkül a 2020-as év eredményei nem valósultak volna meg. Megköszöni az eddigi munkájukat, kitartásukat, helytállásukat A jövőben is az elnyert támogatásokat reálisan teljesíthető célok elérésére, közösségi összefogással megvalósuló tevékenységek finanszírozására, a szabadidősportban résztvevők rendszeres sporttevékenységének támogatására és a tevékenységi feltételek javítására fordítjuk.

A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 459 800,- Ft, azaz Négyszázötvenkilencezer-nyolcszáz forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított 1122/2020 (VIII.25.) számú önkormányzati határozat, valamint a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt "Civil szervezetek pályázati kerete" terhére, 542/2020 szerződésben foglaltak szerint.

A civil pályázat elszámolása megtörtént.

 

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2021/KGY01/02 sz. határozat Az eljövendő időszakban, a továbbiakban továbbra is a „Kapcsolatok kibővítése kerületi civil szervezetekkel” egyik fő cél. Újabb pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges a programjaink megvalósításnak elősegítésére, és az Unilever Tömegsportegyesület tovább fejlődése érdekében.

 

3. sz. Napirendi pont:

Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének megállapítása.

Az Elnök emlékezteti a vezetőséget az Unilever Tömegsportegyesület jelenlegi pénzügyi helyzetére. Kiemelte, hogy a "COVID 19" járvány miatt programjaink egy része nem tudott megvalósulni, pályázni pedig csak programok megvalósítására tudunk. Kiadásaink nagyrészt a tagdíjakból befolyt összegéből lettek támogatva. A tavalyi pénzügyi elszámolás megtörtént: egyszerűsített beszámolót2 az OBH, és a NAV felé a megfelelő nyomtatványok be lettek küldve. A 2020-as évi megnyert „Civil II” pályázat felé való elszámolás Szakmailag és Pénzügyileg is rendben megtörtént.

A beszámolóhoz a vezetőség részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a vezetőségi tagok nem kértek.

Az Egyesület elnöke megjegyezte, hogy az egyesületi éves tagdíj összege, 3.600.- Ft azaz Háromezer-hatszáz forint, vagyis havi 300.- Ft. A tagdíj - amely nem bontható meg havi díjra - január 01-től – december 31.-ig, egész évben egy összegben fizetendő az újonnan belépő tagoknak is. Megállapítottuk, hogy az egyesületünk tagdíja továbbra is csak jelképes összegű a hasonló egyesületekhez viszonyítva is, ezzel lehetőséget biztosítunk az alacsonyabb jövedelemmel vagy jövedelemmel nem rendelkezőknek, a szabadidősportban résztvevők rendszeres sporttevékenységének támogatására. A járványhelyzet miatt a vezetőség részéről egyöntetű ötlet született, hogy (pl. a teremlabdarugók és ping-pongos szakosztályunk) a teremsportok szüneteltetése miatt a tagdíj szüneteltetés vagy esetleges pártoló tagdíj változtatásra kerüljön sor.

Reményeink szerint, a költségek alakulása, a befolyt pályázati bevételekből továbbra is támogathatóak, mint eddig is a felhasználása a több napos természetjáró programoknál lehetségesek.

Az Elnök kiemelte a költségtakarékos gazdálkodás szerepét az Unilever Tömegsportegyesület folyamatos működésének fenntartásában.

A levezető elnök nyílt szavazásra tette fel az éves tagdíj emelés lehetőséget.

 

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2021/KGY01/03 sz. határozat Éves beszámoló megtörtént (2.), a Közgyűlés egyhangúan elfogadta. Az egyszerűsített beszámolót az OBH és a NAV felé a megfelelő nyomtatványokon be lettek küldve. Tagdíj a 2021 évben nem változik, 3 600.- Ft/év, azaz háromezer hatszáz forint marad. A járványhelyzet miatt a tagdíj befizetése szüneteltethető, azonban az egyesület által szervezett és megtartott programokra támogatást csak a befizetett tagdíjjal rendelkező tagok kaphatnak.

 

(2.) A pénzügyi beszámoló főbb mutatói a jegyzőkönyv 2. számú mellékletként kerül csatolásra

 

4. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

A szervezetünk továbbra is szerepel az adott rendelkező évre az SZJA 1%-os kedvezményezettek listáján. A felajánlásokat figyelemmel kísérjük és vezetjük, majdan beszámítjuk az egyesületi programok költségében. A 2020. évben 133.114.- Ft azaz Egyszázharmincháromezer- száztizen négy forint volt a felajánlásról beérkezett összeg, amely a 2019-es évhez viszonyítva már kevesebb.

Szükséges az emberek megszólítása, az egyesület céljainak és programjainak tágabb környezetben való propagálása, ami egyre nehezebb feladat.

 

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2021/KGY01/04 sz. határozat A jövőben is az 1% felajánlások lehetősége adott számunkra - az Unilever Tömegsportegyesület (19458614-1-42) adószámára, amit célirányosan a programjaink bekerülési költségeinek csökkentésére fordítunk. Az egyesület céljainak és programjainak tágabb környezetben való propagálása növelhetné a felajánlók körének számát.

 

5. sz. Napirendi pont:

Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2021 -es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése. Kiemelten kezelendő a programokra való jelentkezés mellett a bekerülésre megállapított előleg befizetésének betartása.

Az elnök ismerteti a teljes 2020. éves programok évértékelését. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2020 évben javasolt kibővített programok szervezésére, a szakcsoportok - amit magukra vállaltak – beváltották, azonban sok program csak szervezésileg valósult meg. Ami megvalósult: az egyesület programjai, rendezvényei, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek (Internet). Honlapunkon www.unileversport.hu a testvér szervezeteink is hirdethetik programjaikat segítségünkkel és a mi programjaink is hirdetésre kerülnek náluk. A 2020-as évben idősebb korosztályú (nyugdíjas) egyesületi tagjaink a járványhelyzet miatti javallatok miatt nem vettek részt a megrendezésre került programjainkon. Vigyázzunk egymásra volt a gondolatunk és ez betartásra került. Reméljük a jövő elhozza a visszarendeződést a régi kerékvágásba.

 

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2021/KGY01/05 sz. határozat Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások továbbra is elsődlegesek. Célunk az Önkéntes segítők bevonása, létszámának növelése.

 

6. sz. Napirendi pont:

Tisztségviselői választás:

Az egyesület tisztségviselői közül Nádudvari Ágota elhunyt.

 

Az egyesület alapszabályában lefektetettek szerint a következő képpen lehet új tisztség viselőt választani.

(1) Az egyesület tisztségviselője (ASZ. 12. § (2) bekezdés) az lehet, aki:

a) legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) magyar állampolgár, vagy

d) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

e) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

(2) Az egyesület tisztségviselőjévé olyan nagykorú személy választható, aki megfelel a hatályos jogszabályokban foglalt fenti rendelkezéseknek, és erről a megválasztásakor, a tisztség elfogadásával együtt írásban, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik.

(3) A tisztújításkor megválasztott tisztségviselők mandátuma a beszámolót elfogadó közgyűléstől a öt év múlva esedékes beszámolót elfogadó közgyűlésen esedékes következő tisztújításig (öt évig) tart.

(4) Az időközben megüresedett tisztviselői helyre megválasztott képviselők mandátuma a tisztújítás (3) bekezdésben meghatározott időpontjáig tart.

(5) A tisztségviselők választásának előkészítésével kapcsolatos szabályok:

a) az elnökség az esedékes tisztújítás előkészítésére 3 tagú munkabizottságot (a továbbiakban: jelölőbizottság) hoz létre;

b) a jelölőbizottság a tagok által a tisztségviselők személyére tett írásbeli javaslatokat a közgyűlés időpontját 15 nappal megelőzően összegzi;

c) a tisztségviselői hely(ek)re jelölt személynek a jelölőbizottság megkeresésére írásos nyilatkozatot kell tennie a jogszabályi feltételeknek való megfelelésről és a jelölés elfogadásáról, több tisztségre jelölése esetén az elfogadás sorrendjéről is, ehhez a nyilatkozathoz a tisztségre megválasztott személy kötve marad;

d) a jelölőbizottság a nyilatkozatok alapján felállítja az előzetesen jelöltek listáját, elkészíti a jelölteket bemutató rövid anyagot, és azt az egyesület levelezőrendszerében, a közgyűlés időpontját 5 nappal megelőzően megküldi a tagoknak;

e) a közgyűlésen bármely, szavazati joggal rendelkező személy általi helyszíni jelölésre is van lehetőség, amennyiben a jelölt megjelent és szóban nyilatkozik a jogszabályi feltételeknek való megfelelésről és a jelölés elfogadásáról, több tisztségre jelölése esetén az elfogadás sorrendjéről is, ekkor a jelölt rövid bemutatkozására is lehetőséget kell biztosítani;

f) a jelölőlistára az előzetesen jelöltek és a helyszíni jelöltek egyaránt nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kerülnek fel.

 

A jelölőbizottság a tagok által a tisztségviselők személyére tett javaslatok összegzése után felkéri a közgyűlést a jelölő listán lévő jelölt elfogadására. Megállapodás szerint a 2026.04.19-éig gyakorolhatja jogkörét.

 

felügyelő bizottsági tag: Lengyel Balázs

 

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2021/KGY01/06 sz. határozat A tisztségviselő személyére tett javaslat összegzése után a Közgyűlést a jelölő listán lévő jelöltet elfogadta. A megválasztott tisztségviselő 2021.04.19-étől gyakorolhatja jogkörét.

 

7. sz. Napirendi pont:

 

Egyebek.

 

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a Közgyűlésen megjelent vezetőségi tagok közreműködését és bezárja a Közgyűlést.

 

Budapest, 2021. április 19.

 

Mecsnóber Attila

Elnök

……………………………………………….

*****

 

 

Sidó Katalin

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………….

*****

 

 

Dikácz Attila

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

*****

 

 

 

E-mail :  klikk-klikk !!