Jegyzőkönyv

Felvéve: az Unilever Tömegsportegyesület 2023.02.23.-án 15:40 órakor megtartott Vezetőségi Közgyűlésén, továbbiakban Közgyűlésen.

A Közgyűlés helyszíne: elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott Közgyűlés

A Közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott Közgyűlésen bejelentkezések alapján megállapítja, hogy a döntésre jogosult vezetőségi tagok közül 3 fő és a szakosztály vezetők közül 4 fő jelen van, a 15:40 órára meghirdetett elektronikus Közgyűlés határozatképes.

A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlésen elhangzottak összegzésére a jegyzőkönyvvezető Sidó Katalin és a jegyzőkönyvet hitelesítő Dikácz Attila személyére.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Sidó Katalint jegyzőkönyvvezetőnek.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Dikácz Attilát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy az elektronikus Közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

1. Az Unilever Tömegsportegyesület 2023-as évi feladatai, kiemelve a szabadidősport és az egészséges életmód segítését célzó tevékenységeket. Továbbra is célunk a kerületi sport és szabadidősportba az ifjúság bevonása, az egyesületünk különböző szabadidő sport szakosztályaiba való integrálása, egyben a szépkorúak számára a hasznos egészség karbantartó sportolás biztosítása.

2. Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése. A 2022. évi eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, 2023. évi külön költségek és egyesületi tagdíj fizetésének megállapítása.

3. Az Unilever Tömegsportegyesület részére az 1% felajánlások megbeszélése.

4. Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2023-as év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése.

5. Egyebek.

A levezető elnök megkérdezi a résztvevőket, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.

Az ügyrendi javaslathoz kérdést nem tettek fel, hozzászólás, vélemény nem érkezett.

A levezető elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület 2023-as évi feladatai, kiemelve a szabadidősport és az egészséges életmód segítését célzó tevékenységeket. Továbbra is célunk a kerületi sport és szabadidősportba az ifjúság bevonása, az egyesületünk különböző szabadidő sport szakosztályaiba való integrálása, egyben a szépkorúak számára a hasznos egészség karbantartó sportolás biztosítása.

A levezető elnök ismerteti továbbiakban a közhasznúság állapotot, az elgondolt feladatokat, egyben megjegyzi, hogy az önkormányzatok sporttal kapcsolatos kötelező feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény határozza meg. A törvény 55. §-a kötelező feladatokat rögzít egyrészt a települési önkormányzatok, illetve a nagyobb lakosságszámú települési, illetve a területi önkormányzatok részére. A törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzat – figyelmemmel a sport hosszú távú koncepciójára – [a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat] meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepcióját, és gondoskodik annak megvalósításáról, hiszen a helyi önkormányzatok a központi sportigazgatás stratégiai partnerei.

Egyesületünk ez idáig vállalt visszatérő feladata volt, hogy - az éves programterv alapján - a XV. kerület lakosai részére segítséget nyújtunk egy, illetve több napos természetjáró programok szervezésével az év folyamán több alkalommal. Programjainknak alapgondolata, - mint eddig is, - hogy a „sportos életmódszemlélet kialakítását elősegíted, ha szervezett keretek között a szabadidődet hasznosan sporttal töltöd el”. A program azonban nem csak a fiatalokat, hanem az idősödő társadalmunkat is a szolgálja a közösségteremtő, közösségmegtartó erejével, az összetartozás erősítésével is a szabadidős sporton keresztül. A sportszervezetünk által meghirdetett programokkal, lehetőséget biztosítunk azon emberek részére, akik részt kívánnak venni játékos szabadidős sport versenyeken, illetve érdeklődnek a természetjárás iránt.

A természetjáró programjaink helyszínei: Magyarország és hazánk környező vidékei.

Kiemelt sport és oktató programjainkra fókuszálunk az alábbiak szerint

 • „Öreg Túr: Túristvándi kaland - vízi túra program" (felelős: Mecsnóber Attila)

 • Ground Golf Magyar Bajnokság és bemutató. (felelős: Nagyné Kovács Mária)

 • „Nyári Természetjáró vízi és kerékpáros túra program a Tiszán" (felelős: Fekete Gábor)

 • „Szigetközi hullámtéri barangolás” (felelős: Sidó Katalin)

 • Családi nap, a kapcsolatépítés jegyében. (felelős: Mészáros Jolán)

 • XV kerületi őszi természetjáró tábor (felelős: Viola Zsolt)

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 7 igen, - nem, - tartózkodás, szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2023/KGY01/01 sz. határozat

Az egyesület továbbiakban is tartja magát a vállalásaihoz és azokat lelkiismeretesen elvégzi, legjobb tudásának megfelelően. A programok az egyesület honlapján elérhetőek. A közhasznúságú feladatok teljesítése a jövőben kiemelt feladat lesz.

2. sz. Napirendi pont:

Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése. A 2022. évi eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, 2023. évi külön költségek és egyesületi tagdíj fizetésének megállapítása.

Az egyesületünk létét és megmaradásának tényét, anyagi helyzetét nagymértékben befolyásolja a Civil pályázatok és egyéb pályázatok alkalmával elnyert támogatás. A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 400.000.- Ft, azaz négyszázezer forint összegű vissza nem terítendő támogatást biztosított Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának a 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (11.28.) önkormányzati rendelete, 11. mellékletében foglalt 1. Általános tartalék 2.2 "Civil szervezetek pályázati kerete" terhére

A 619/2022. szerződésben foglaltak szerint a támogatás összegét kizárólag az egyesület által kifejtett tevékenységek szervezéséhez és végzéséhez közvetlenül köthető, az alábbiakban felsorolt kiadásokra és költségekre használhatta fel.

A pályázaton elnyert támogatás felhasználása:

 - Szállás díja és eszköz bérlés kiegészítésére felhasználtunk 278 500.- Ft, illetve 121 500.- Ft-ot, mindösszesen 400 000.- Ft -ot,

A „Négy évszak 2022” természetjáró táborok oktató feladatai voltak: / a résztvevők természetjáró tudásának kialakítása, fejlesztése / elméleti szakismeretek közlése / tudatos természetszeretetre és tiszteletre nevelés / növény és állatismeret és ökológiai élőhely ismertetés, rövid története, technikája és oktatása, valamint a természetszerető barátságok köttetése, amely elkísérheti további életükön keresztül a fiatalokat.

A másik pályázatunk, ami elfogadásra került a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégiuma által meghirdetett, NEA-KP-1-2022/5 kódszámú pályázati kiírására, amely NEA-KP-1-2022/5 -000116 azonosítószámon nyilvántartott támogatást vissza nem térítendő támogatásként, támogatási előleg formájában, egy összegben az Unilever Tömegsportegyesületünk számára 340.000.- Ft, azaz háromszáznegyvenezer forint összegként nyújtott.

A pályázaton elnyert támogatás felhasználása:

 - sportpálya bérleti díja és eszköz bérlés kiegészítésére felhasználtunk 279 000.- Ft, illetve 61 000.- Ft-ot, mindösszesen 340 000.- Ft -ot, a továbbiakban a pályázat elszámolása folyamatban van.

Az elnök ismerteti a teljes 2022. éves programok évértékelését. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2022 évben javasolt kibővített programok szervezésére, a szakcsoportok - amit magukra vállaltak – beváltották.

Az egyesület természetjáró programjai, és egyéb rendezvényei, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek (Internet, facebook). Honlapunkon www.unileversport.hu a testvér szervezeteink is hirdethetik programjaikat segítségünkkel és a mi programjaink is hirdetésre kerülnek náluk.

A 2022-es évben idősebb korosztályú (nyugdíjas) egyesületi tagjaink nagyobb létszámarányban vettek részt a megrendezésre került programjainkon. Vigyázzunk egymásra volt a gondolatunk és ez betartásra került.

Szabadtéri programjaink két fő rendezvénye a Kispályás labdarugó Palota torna és a Ground Golf Five Friends bajnokság volt. A két rendezvény és a pályázaton elnyert támogatás az Unilever Tömegsportegyesület társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálta.

Kerékpáros szakosztályunk: A megtartatott több program közül az egyik a hagyományos Velencei tókerülő kerékpáros túra volt, amelynek  felnőtt és gyermek résztvevői megismerkedhettek a hegyen- völgyön keresztül menő kerékpározással összekötött természeti oktatással is. Kerékpáros szakosztályunk tagjai kis csoportokban tovább rótták a kilométereket, a síkvidéki (Tisza-tókerülő, Hortobágy, Mór i karika a Vértesben, Duna menti Ipolydamásdtól - Budapestig) kerékpártúrákkal, valamint a Börzsönyön keresztül a Nógrádi vártól Kismarosig.

Teremlabdarúgóink sportolási lehetősége biztosított volt az iskolai tornatermekben. A résztvevők különböző korosztályban képviseltették magukat, igazi lelkesedéssel három helyszínen, vívták a mérkőzéseket, ami rendszeresen hetente 2 óra hosszat tartó aktív sportolást jelentett.

Horgász szakosztályunk tagjai az év folyamán bejárták a horgászversenyeinknek köszönhetően Magyarország különböző nyílt vízi és telepített horgász tavait, úgymint Váckisújfalu, Tata Derítő-tó, Tisza-tó, Szigetközi Duna, Paks, Balaton.

Az Elnök emlékezteti a vezetőséget az Unilever Tömegsportegyesület jelenlegi pénzügyi helyzetére. Kiemelte, hogy. kiadásaink nagyrészt pályázati összegekből, az Szja 1%-ból, valamint a tagdíjakból befolyt összegekből lettek támogatva.

A tavalyi pénzügyi elszámolás megtörtént: egyszerűsített beszámoló2 az OBH felé, és a NAV felé a megfelelő nyomtatványok be lettek küldve. A 2022-es évi megnyert „Civil II” 619/2022. szerződésű pályázat felé való elszámolás Szakmailag és Pénzügyileg is rendben megtörtént.

A beszámolóhoz a vezetőség részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a vezetőségi tagok nem kértek.

Az Egyesület elnöke megjegyezte, hogy az egyesületi éves tagdíj összege, 3.600.- Ft azaz Háromezer-hatszáz forint, vagyis havi 300.- Ft. A tagdíj - amely nem bontható meg havi díjra - január 01-től – december 31.-ig, egész évben egy összegben fizetendő az újonnan belépő tagoknak is. Megállapítottuk, hogy az egyesületünk tagdíja továbbra is csak jelképes összegű a hasonló egyesületekhez viszonyítva is, ezzel lehetőséget biztosítunk az alacsonyabb jövedelemmel vagy jövedelemmel nem rendelkező, de a szabadidősportban részt venni szándékozók rendszeres sporttevékenységének támogatására. Az egyesületi anyagi résztámogatásokból csak a befizetett tagdíjjal rendelkező egyesületi tagok részesülhetnek, a tagdíj szüneteltetés vagy esetleges pártoló tagdíj továbbra is fenn tartható.

A programszervezésben résztvevő szervezők és lebonyolítók civil emberek, akiket a sportszeretet kovácsolt eggyé és társadalmi munkában, szabadidejükben végzik az előmunkálatokat, a szervezést és a programok tervezését. Az egyesület Vezetősége és szakosztályvezetői továbbra is úgymond önkéntes munkával, anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el közhasznú feladataikat.

Az elnök elismeri és dicséretben részesíti a szervezésben is aktív tagokat, akik nélkül a 2022-es év eredményei nem valósultak volna meg. Megköszöni a szakosztályvezetőknek az eddigi munkájukat, kitartásukat, helytállásukat.

A jövőben továbbra is kiemelten kezeljük az egyesületünket érintő, és hozzá kapcsolódó pályázható pályázatokat, figyelemmel kísérjük és a lehetőségeink szerint azokra pályázunk is.

Az elnök felhívja a figyelmet, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által majdan meghirdetésre kerülő - „Civil szervezetek programjainak támogatása” - pályázatra, továbbá egyéb pályázatokra a 2023-as évben mi is pályázunk majd a kijelölt programokkal, és e feladatot közös megosztással kell ellátni.

Reményeink szerint, a felmerülő költségek, a befolyt pályázati bevételekből továbbra is támogathatóak. Az Elnök kiemelte a költségtakarékos gazdálkodás szerepét az Unilever Tömegsportegyesület folyamatos működésének fenntartásában.

A levezető elnök nyílt szavazásra tette fel azt a kérdést, hogy az éves tagdíj maradjon-e 3 600.- Ft.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 7 igen, - nem, - tartózkodás, szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2023/KGY01/02 sz. határozat

Az eljövendő időszakban, továbbra is az egyik fő cél a „Kapcsolatok kibővítése kerületi civil szervezetekkel”. Újabb pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges a programjaink megvalósításának elősegítésére, és az Unilever Tömegsportegyesület további fejlődése érdekében. Éves beszámoló megtörtént (2.), a Közgyűlés egyhangúan elfogadta. Az egyszerűsített beszámolót az OBH felé be lett, illetve a NAV felé a megfelelő nyomtatványok be lettek küldve. A Statisztikai Hivatalnak a statisztikai jelentés májusban lesz benyújtva. Tagdíj a 2023 évben nem változik, 3 600.- Ft/év, azaz háromezer hatszáz forint marad. A tagdíj befizetése szüneteltethető, azonban az egyesület által szervezett és megtartott programokra támogatást csak a befizetett tagdíjjal rendelkező tagok kaphatnak. Az elnyert támogatásokat a jövőben is a reálisan teljesíthető célok elérésére, közösségi összefogással megvalósuló tevékenységek finanszírozására, a szabadidősportban résztvevők rendszeres sporttevékenységének támogatására és a tevékenységi feltételek javítására fordítjuk.

3. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület részére az 1% felajánlások megbeszélése.

A szervezetünk továbbra is szerepel az adott rendelkező évre az SZJA 1%-os kedvezményezettek listáján. A felajánlásokat figyelemmel kísérjük és vezetjük, majdan beszámítjuk az egyesületi programok költségébe. A 2022. évben 150.554.- Ft azaz Egyszáz ötvenezer-ötszáz-ötven négy forint volt a felajánlásból beérkezett összeg, amely a 2021-as évhez viszonyítva több. Szükséges az emberek megszólítása, az egyesület céljainak és programjainak tágabb környezetben való propagálása, ami egyre nehezebb feladat. Az Egyesületünk ismertető anyagát újra szerkesztettük, ami letölthető az egyesület honlapjáról is. (http://www.unileversport.hu/hirek/h2022/szoroanyag_2022.pdf)

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 7 igen, - nem, - tartózkodás, szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2023/KGY01/03 sz. határozat

A jövőben is az 1% felajánlások lehetősége adott számunkra - az Unilever Tömegsportegyesület (19458614-1-42) adószámára, amit célirányosan a programjaink bekerülési költségeinek csökkentésére fordítunk. Az egyesület céljainak és programjainak tágabb környezetben való propagálása növelhetné a felajánlók körének számát.

4. sz. Napirendi pont:

Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2023-as év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése.

Az elnök ismerteti a teljes 2023. éves program tervezetet. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2023 évben javasolt kibővített programok szervezésére segítséget kér a vezetőség, mivel a ez évben a kiemelt sport és oktató programjainkra fókuszálunk az alábbiak szerint

Szakcsoportok vállalásai:

Teremlabdarugó szakosztály: • Időskorúak kispályás amatőr labdarúgó versenye (felelős: Csizmadia István)

Five Friends Ground Golf szakosztály: • Ground Golf Magyar Bajnokság és bemutató. (felelős: Nagyné Kovács Mária)

Természetjáró szakosztály: • „Öreg Túr: Túristvándi kaland - vízi túra program" (felelős: Mecsnóber Attila)

 • Ground Golf Magyar Bajnokság és bemutató. (felelős: Nagyné Kovács Mária)

 • „Nyári Természetjáró vízi és kerékpáros túra program a Tiszán" (felelős: Fekete Gábor)

 • „Szigetközi hullámtéri barangolás” (felelős: Sidó Katalin)

 • Családi nap, a kapcsolatépítés jegyében. (felelős: Mészáros Jolán)

 • XV kerületi őszi természetjáró tábor (felelős: Viola Zsolt)

Kerékpáros szakosztály:

 • Kerékpáros túrák szervezése és lebonyolítása (felelős: Fekete Gábor)

Horgász szakosztály:

 • Horgászversenyek szervezése és lebonyolítása, (felelős: Lengyel Balázs)

 • Díjazások átadása. (felelős: Dikácz Attila)

E programok összetettsége több ember összehangolt munkáját igényli. A vezetőség továbbra is számít a szakcsoportok hathatós segítségére. Amennyiben a szakcsoportok valamiben kérik a segítséget, akkor természetesen a Vezetőség is viszont segít (pl. hírek megjelentetése, reklámanyag, hirdetés, aktuális pályázat írás, események összehangolása, honlapszerkesztés, érdekképviselet, stb.) nekik.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 7 igen, - nem, - tartózkodás, szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2023/KGY01/04 sz. határozat Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások továbbra is elsődlegesek. Célunk az Önkéntes segítők bevonása, létszámuk növelése.

5. sz. Napirendi pont:

Egyebek.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a Közgyűlésen megjelent vezetőségi tagok és szakosztály vezetők közreműködését és bezárja a Közgyűlést.

Résztvevők az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott Közgyűlésen:

Mecsnóber Attila Sidó Katalin

Horgász szakosztály részéről: Dikácz Attila

Kerékpáros szakosztály részéről: Fekete Gábor

Természetjáró szakosztály részéről: Viola Zsolt

Five Friends Ground Golf szakosztály részéről: Nagyné Kovács Mária

Vízitúra szakosztály részéről: Mészáros Jolán

Budapest, 2023. február 23.

 

Mecsnóber Attila

Elnök

……………………………………………….

*****

 

 

Sidó Katalin

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………….

*****

 

 

Dikácz Attila

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….

*****

 

 

(2.) A pénzügyi beszámoló főbb mutatói a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként kerül csatolásra

 

E-mail :  klikk-klikk !!